ਬਾਰੇ

ਸਟੇਟ ਭਰ ਦਾ ਡੈਟਾਬੇਸ

ਸਟੇਟ ਭਰ ਦਾ ਡੈਟਾਬੇਸ, ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਡੈਟਾਬੇਸ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਡ ਸੈਕਸ਼ਨ 8253 ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ “ਡਰਾਇੰਗ ਮੈਪਸ ਲਈ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਡੈਟਾ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ” ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।


ਸਾਡਾ ਡੈਟਾ ਮੁਫਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੋ: https://statewidedatabase.org.

ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: https://www.wedrawthelinesca.org

ਦਸਤਾਵੇਜ਼

  • ਵਰਤਣ ਵਾਮਿਆਂ ਿਈ ਗਾਈਡ

ਬਾਰੇ

  • ਸਟੇਟ ਭਰ ਦਾ ਡੈਟਾਬੇਸ
  • ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਆਮ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ