អំពី

ឃ្លាំងទិន្នន័យទូទាំងរដ្ឋ

ឃ្លាំងទិន្នន័យទូទាំងរដ្ឋ គឺជាឃ្លាំងទិន្នន័យការបែងចែកមណ្ឌលជាផ្លូវការ សំរាប់រដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា។ យើងធ្វើការដើម្បី ""ផ្ដល់ភាពស្រេចបាច់ឲ្យសាធារណៈ អាចមើលទិន្នន័យការបែងចែកមណ្ឌល និងសុសវ័រកុំព្យូទ័រ សំរាប់ការគូរផែនទី ដូចបានពណ៌នាក្នុងផ្នែកក្រមព្រហ្មទណ្ឌរដ្ឋាភិបាល 8253។


ទិន្នន័យរបស់យើងគឺឥតគិតថ្លៃ ហើយអាចមើលជាសាធារណៈ បានគ្រប់ពេលទាំងអស់។

ស្វែងយល់ថែមទៀត នៅគេហទំព័ររបស់យើង៖ https://statewidedatabase.org

គណៈកម្មការពលរដ្ឋបែងចែកមណ្ឌល រដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា

អានថែមទៀតនៅ៖ https://www.wedrawthelinesca.org

ឯកសារ

  • មគ្គុទ្ទេសក៏អ្នកប្រើ

អំពី

  • ឃ្លាំងទិន្នន័យទូទាំងរដ្ឋ
  • គណៈកម្មការពលរដ្ឋបែងចែកមណ្ឌល រដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា

ការពិត