Về

Bộ Lưu Dữ Kiện Toàn Tiểu Bang

Bộ Lưu Dữ Kiện Toàn Tiểu Bang là bộ lưu dữ kiện phân chia địa hạt chính thức cho tiểu bang California. Chúng tôi làm việc để ""cung cấp cho công chúng phương tiện sẵn sàng nhằm xem xét dữ kiện phân chia địa hạt và nhu kiện điện toán để vẽ bản đồ"" như được nêu trong Bộ Luật Chính Quyền Đoạn 8253.

Công chúng có thể xem dữ kiện của chúng tôi miễn phí vào bất cứ lúc nào.

Hãy tìm hiểu thêm tại website của chúng tôi: https://statewidedatabase.org.

Hội Đồng Công Dân Phân Chia Địa Hạt California

Hãy đọc thêm tại: https://www.wedrawthelinesca.org.

Tài liệu

  • Hướng Dẫn cho Người Sử Dụng

Về

  • Bộ Lưu Dữ Kiện Toàn Tiểu Bang
  • Hội Đồng Công Dân Phân Chia Địa Hạt California

Các Thắc Mắc Thường Gặp