Txog

Qhov Chaw Teev Kev Qhia Thoob lub Xeev

Qhov Chaw Teev Kev Qhia Thoob lub Xeev (Statewide Database) yog qhov chaw uas qhia txog kev rov kos nrim faib tej cheebtsam hauv lub xeev Kalifonias. Peb yuav npaj "kom muaj tej kev qhia txog kev rov kos nrim faib tej cheebtsam rau tej pejxeem sawvdaws thiab muaj cov computer software los rau lawv kos nrim cheebtsam (maps)” raws li hais hauv Tsoomfwv Txoj Kevcai Phaj (Government Code Section) 8253.Peb cov kev qhia yog muaj pub dawb thiab sawvdaws mus xyuas tau txhua lub sijhawm.

Mus nrhiav kev qhia ntxiv hauv peb lub website: https://statewidedatabase.org.

Pab Kavxwm Saib lub Xeev Kalifonias Txoj Kev Rov Kos Nrim Faib Tej Cheebtsam

Mus nyeem ntxiv txog hauv: https://www.wedrawthelinesca.org.

Cov Ntaub Ntawv

  • Phau Qhia Kev Siv

Txog

  • Qhov Chaw Teev Kev Qhia Thoob lub Xeev
  • Pab Kavxwm Saib lub Xeev Kalifonias Txoj Kev Rov Kos Nrim Faib Tej Cheebtsam

Cov Lus Nug Uas Tibneeg Nquag Nug