Tungkol sa

Ang Pambuong-estadong Tipunan ng mga Datos

Ang Pambuong-estadong Tipunan ng mga Datos ay ang opisyal na tipunan ng datos ng muling pagdistrito para sa estado ng California. Kami ay nagtatrabaho upang “upang magkaloob sa publiko ng nakahandang akses sa mga datos ng muling pagdistrito at computer software para sa pagguhit ng mga mapa” gaya ng inilarawan sa Seksyon 8253 ng Kodigo sa Pamahalaan..


Ang aming mga datos ay libre at maaaring maakses ng publiko sa lahat ng pagkakataon.

May iba pang mababasa sa: https://statewidedatabase.org.

Komisyon ng mga Mamamayan sa Muling Pagdistrito ng California

Read more at their website: https://www.wedrawthelinesca.org.

Dokumentasyon

  • Gabay sa Gumagamit

Tungkol sa

  • Ang Pambuong-estadong Tipunan ng mga Datos
  • Komisyon ng mga Mamamayan sa Muling Pagdistrito ng California

Mga Madalas Itanong