Kailangan ng California ang iyong tulong!

Ang Komisyon ng mga Mamamayan sa Muling Pagdistrito ng California ay nagtitipon ng impormasyon tungkol sa mga komunidad sa buong California, at gagamitin ang impormasyong ito upang makatulong na lumikha ng bagong pambuong-estadong distrito ng halalan ng California.

Sabihin sa Komisyon ang tungkol sa iyong komunidad ngayon:


Kumuha ng karagdagang kaalaman tungkol sa gawain ng Komisyon 

Tungkol sa Proseso ng Muling Pagdistrito ng California

Ang California Citizens Redistricting Commission ay lilikha ng mga bagong distrito ng halalan para sa Asembleya ng Estado ng California, Senado ng Estado, Kongreso, at Lupon ng Pagpapantay na mga distrito. Ang proseso ng paglikha ng mga bagong distrito ay nangyayari bawat 10 taon at tinatawag na muling pagdistrito.

Ang mga taong naninirahan sa bawat distrito ay boboto upang ihalal ang mga kandidatong kakatawan sa kanila. Ang bawat kandidato ay kailangang manirahan sa distrito kung saan sila kumakandidato para sa katungkulan.

Kapag ang Komisyon ay lumilikha ng mga bagong distrito, ito ay dapat sumunod sa mga partikular na patnubay. Ang isa sa mga patnubay ay upang malaman ang tungkol sa mga komunidad sa buong California at panatilihing magkakasama ang mga komunidad sa mga bagong distrito kapag posible.

Kapag ang mga komunidad ay pinananatiling magkakasama sa mga distrito, sila ay maaaring may mas mahusay na pag-asang maghalal ng mga kandidatong kakatawan sa kanilang mga pangangailangan.

Kumuha rito ng karagdagang kaalaman tungkol sa proseso ng muling pagdistrito ng California: https://www.wedrawthelinesca.org.

Bakit dapat kang lumahok?

Kailangan namin ang iyong komento upang:

  • Tiyakin na alam ng Komisyon ang tungkol sa iyong komunidad. Upang panatilihing magkakasama ang iyong komunidad sa mga bagong distrito ng California, kailangan muna ng California na malaman na mayroon nito at nasaan ito!
  • Bigyan ang iyong komunidad ng boses at tiyakin na ito ay may pantay na akses sa prosesong pampulitika.
  • Tumulong na hubugin ang mga bagong distrito na nagbibigay sa iyong komunidad ng oportunidad na maghalal ng mga kandidatong kumakatawan sa inyong mga interes sa mga isyung mahalaga sa inyong komunidad.

Bawat isa sa California ay iniimbitahang lumahok.