Lub Xeev Kalifonias xav tau koj txoj kev pab!

Pab Kavxwm Saib lub Xeev Kalifonias txog Kev Rov Kos Nrim Faib Tej Cheebtsam tabtom nrhiav kev qhia txog cov zejzos hauv lub xeev Kalifonias, thiab yuav siv cov kev qhia no los pab tsim cov cheebtsham tshiab rua lub xeev Kalifonias txoj kev xaivtsa.

Qhia rau Pab Kavxwm no txog koj lub zejzos hnub no:


Mus nrhiav kev qhia ntxiv txog Pab Kavxwm no tes dejnum

Hais Txog lub Xeev Kalifonias Txoj Kev Rov Kos Nrim Faib Tej Cheebtsam

Pab Kavxwm Saib lub Xeev Kalifonias Txoj Kev Rov Kos Nrim Faib Tej Cheebtsam yuav tsim ib cov cheebtsam (districts) tshiab rau Kalifonias los xaiv lawv cov State Assembly, State Senate, Congressional, thiab Board of Equalization districts. Txoj kev tsim ib cov cheebtsam tshiab muaj nyob txhua 10 lub xyoos twg ib zaug thiab nws yog hu ua kev rov kos nrim cheebtsam tshiab.

Pab Kavxwm Saib lub Xeev Kalifonias Txoj Kev Rov Kos Nrim Faib Tej Cheebtsam yuav tsim ib cov cheebtsam (districts) tshiab rau Kalifonias los xaiv lawv cov State Assembly, State Senate, Congressional, thiab Board of Equalization districts. Txoj kev tsim ib cov cheebtsam tshiab muaj nyob txhua 10 lub xyoos twg ib zaug thiab nws yog hu ua kev rov kos nrim cheebtsam tshiab.

Thaum pab Kavxwm los tsim cov cheebtsam tshiab, lawv yuavtsum ua raws li ib cov qauv. Ib tus qauv yog los xyuas kom paub txog cov zejzos hauv Kalifonias thiab ceev kom cov zejzos ntawd tseem nyob uake hauv cov cheebtsam tshiab yog tias ua tau li ntawd.

Yog cia cov zejzos nyob uake hauv cov cheebtsam, lawv yuav muaj feem ntau uas los xaiv tau cov neeg uas yuav los sawvcev rtau lawv tiag.

Mus nrhiav kom paub ntxiv txog Kalifonias txoj kev kos nrim cov cheebtsam tshiab hauv no: https://www.wedrawthelinesca.org.

Yog vim licas koj thiaj yuav tau koomtes?

Yog vim licas koj thiaj yuav tau koomtes?

  • Pab kom pab Kavxwm paub zoo txog koj lub zejzos. Yuav kom ceev tau koj lub zejzos kom rov nyob uake hauv Kalifonias cov cheebtsam tshiab, pab Kavxwm yuavtsum xub paub tias nws muaj nyob thiab nws nyob qhovtwg!
  • Muab ib lub suab rau koj lub zejzos thiab kom nws muaj suab rau hauv kev xaiv cov thawjcoj.
  • Pab kho cov cheebtsam tshiab uas muaj ib lub sijhawm rau koj lub zejzos los xaiv cov neeg sawvcev uas yuav pab tau nej txog tej yam uas tseemceeb rau nej lub zejzos.

Txhua tus hauv Kalifonias raug caw kom los koomtes nrog.