Txog

Kuv yuav tsim ib tus askhauj tshiab licas?

 1. Yog xav tsim ib tus askhauj tshiab, nias qhov link “Sau npe ntawm no (Sign up here)” hauv nplooj ntawv nkag los (login screen)
 2. Sau koj lub npe, lub xeem, tus email, lub npe koj xav siv (username), thiab tus password rau hauv daim form.
 3. Mus xyuas koj qhov email txog tsab email uas muaj lub npe tias “Verify Your Account” tuaj ntawm no-reply@drawmycacommunity.org. Yog koj tsis pom tsab email no, mus xyuas hauv qhov spam thiab promotions folders.
 4. Ua raws li cov lus qhia hauv tsab email no los tshuaj koj tus email hauv qhov link uas peb xa tuaj rau koj.
 5. Thaum peb tshuaj (verified) tas koj tus askhauj lawm, koj yuav khaws (save) tau koj cov duab (drafts) uas ua tsis tau tiav thiab rov mus tshuaj tej uas koj tau xa mus rau pab Kavxwm Saib lub Xeev Kalifonias Txoj Kev Rov Kos Nrim Faib Tej Cheebtsam.

Kuv tsis pom tsab email tshuaj kuv tus askhauj – kuv yuav ua licas?

Tsab email tshuaj askhauj tuaj ntawm Draw My CA Community tuaj tej zaum mus rau hauv cov spam, promotions, lossis lwm lub folder hauv koj tus email askhauj lawm. Xyuas saib tsab email tshuaj askhauj puas mus rau lwm lub folder uas tsis yog lub pom luag xa ntawv tuaj rau koj. Koj tseem mus nrhiav hauv koj tus email askhauj txog lub npe "no-reply@drawmycacommunity.org." saib puas pom tsab email tshuaj askhauj no.

Qhov sib txawv ntawm kev sau npe nkag mus thiab mus siv qhov site li tus qhia yog dabtsi?

Kev tsim ib tus askhauj hauv Draw My CA Community ua rau koj khaws tau koj tej tswvyim tawm los pab ua ib qhov draft cia thiab mam rov qab los ua toj mus tau. Dua li, koj yuav tau txais ib tsab email thaum koj xa dabtsi mus rau lawv.

Txawm koj yuav tsim thiab xa tau koj cov tswvyim mus rau Draw My CA Community li ib tus qhia los, koj yuav khaws tsis tau tej uas koj tau ua cia ua ib qhov draft tseg.

Kuv puas siv tau Draw My CA Community hauv kuv lub smartphone lossis tablet?

Tau, koj siv tau tej tshuab siv ntawm tes mus nkag rau hauv Draw My CA Community. Yog ua tau, peb nquahu kom koj siv ib lub computer thiaj yoojyim, pom zoo dua, thiab yoojyim siv daim pheemthib.

Kuv tsimnyog siv qhov web browser dabtsi mus hauv Draw My CA Community?

Koj siv tau txhua yam web browser mus hauv Draw My CA Community. Peb nquahu koj siv Chrome thiaj khiav tau zoo.

Kuv yuav mus nrhiav tau kev qhia ntxiv txog Kalifonias txoj kev rov kos nrim faib tej cheebtsam qhov twg?

Thov mus hauv https://www.wedrawthelinesca.org/ mus nyeem ntxiv txog pab Kavxwm Saib lub Xeev Kalifonias Txoj Kev Rov Kos Nrim Faib Tej Cheebtsam txoj kev rov kos nrim faib tej cheebtsam.

Kuv puas muab tau tswvyim rau pab Kavxwm yam tsis kos ib daim pheejthib?

Draw My CA Community samfwm kom koj yuav tau kos ib daim pheemthib thiaj xa tau koj cov tswvyim mus rau lawv. Tabsis tsis yog koj yuav tawm tswvyim tau rau pab Kavxwm Saib lub Xeev Kalifonias Txoj Kev Rov Kos Nrim Faib Tej Cheebtsam hauv Draw My CA Community nkaus xwb. Koj email tau koj cov tswvyim mus rau pab Kavxwm hauv votersfirstact@crc.ca.gov Pab Kavxwm yuav siv txhua lub tswvyim thaum lawv kos cov cheebtsam tshiab, tsis hais lawv yuav tau lub tswvyim ntawd qhov twg los losxij.

Kuv pauv puas tau hom lus kuv siv hauv qhov site?

Koj pauv tau hom lus koj siv txhua lub sijhawm. Hauv Nplooj Tos Txais (Welcome Page), koj pauv tau hom lus los ntawm kev nias qhov “Languages (Hom Lus Siv)” menu uas nyob sab saum hauv nplooj ntawv ntawd.

Change the language using the site

Thaum koj pib siv lawm, koj tseem pauv tau hom lus hauv nplooj Draw My CA Community los ntawm kev nias qhov “Languages” menu uas nyog lub kaum sab xis ntawm daim screen thiab xaiv hom lus uas koj xav siv.

Change the language using the site

Kuv yuav piav txog kuv lub zejzos licas?

Piav txog koj lub zejzos li uas yuav pab tau pab Kavxwm kom totaub tias nyob hauv koj lub zejzos muaj leejtwg thiab dabtsi tseemceeb dua rau nej.


Pab Kavxwm xav paub peb yam loj txog koj lub zejzos:

 • Txoj kev khwv noj haus thiab sib raug zoo uas coj nej lub zejzos los nyob tau uake yog dabtsi.
 • Yog vim licas thiaj yuav cia nej lub zejzos nyob uake li qub.
 • Koj lub zejzos nyob qhov twg.

Yog koj qhia tsis tau txog koj lub zejzos, peb nquahu kom koj xav txog cov lus nug hauv qab no:

 • Kuv lub zejzos txawv lwm lub zejzos uas nyob sib ze licas?
 • Dabtsi tseemceeb rau kuv lub zejzos tabsis ho tsis tseemceeb rau cov tibneeg uas nyob rau lwm cov zejzos uas nyob ibncig?

Tej zaum koj lub zejzos yuav muaj tej yam uas sawvdaws nyiam, tabsis nej lub zejzos yuav tsis xam raws ib txoj kev tswjfwm, ib tus neeg los sib tw rau kev tswjfwm, lossis tabtom tswjfwm.


Yog xav tau kev pab ntxiv, mus xyuas peb covvideo tutorialtxog tej yam uas xav paub.

Txheej Kos (Drawing Layer) yog dabtsi?

Draw My CA Community siv tsib Txheej Kos. Ib txheej yuav pom txawv thiab muaj cov yamtxwv txawv. Daim Txheej Kos uas koj pom hauv daim pheejthib yog txheej kos uas koj yuav siv tau los kos koj lub zejzos uas yog siv cov twj kos. Ib zaug koj tsuas pom ib Txheej Kos tshwm hauv daim pheemthib xwb, thiab koj yuav pom tias nws yog txheej twg ntawm Cov Txheej Kos hauv “Draw Your Community (Kos Kuv Lub Zejzos).”

what is drawing layer

Yog xav tau kev pab ntxiv, mus xyuas peb covvideo tutorialtxog tej yam uas xav paub.

Kuv yuav xaiv ib Txheej Kos licas?

Daim pheemthib yuav cia li pauv mus rau lwm qhov Txheej Kos raws li qhov uas koj muab nws rub mus deb thiab los ze. Thaum koj muab daim pheemthib rub los ze, daim Txheej Kos yuav cia li pauv los pom ntxawg dua qub. Thaum koj muab daim pheemthib rub mus deb, daim Txheej Kos yuav pauv ua rau tsis pom ntxawg npaum qub lawm.


Yog koj xav siv ib Txheej Kos twg tabsis tsis pom Txheej Kos ntawd tshwm los rau hauv daim pheemthib, nias qhov Xaiv Txheej Kos (Choose Drawing Layer ) drop-down hauv qab lub npe Txheej Kos. Ces xaiv Txheej Kos uas koj xav siv. Ces koj yuav siv tau txheej kos uas koj nyiam raws li theem uas koj muab nws rub los.

choose drawing layer

Xws li, Txheej Kos pom cov nroog thiab cov zos (cities and towns) tabsis koj xav ntxiv txheej uas pom cov nroog loj lossis ntau lub nroog uake (county) rau hauv koj daim pheemthib, thiab koj tsis xav muab rub tawm ntawm txheej uas koj pom ntawd, koj xaiv tau “cov nroog loj (counties)” hauv qhov Xaiv Txheej Kos (Choose Drawing Layer) drop- down yam tsis tau rub mus deb hauv daim pheemthib. Thaum koj xaiv “Cov nroog loj” ua koj Txheej Kos lawm, koj yuav ntxiv tau cov nroog loj rau hauv koj daim pheemthib.


Yog koj xav pauv rov qab los rau Txheej Kos uas nws pauv nws, nias qhov "Default" hauv qhov Txheej Kos drop-down.


Yog xav tau kev pab ntxiv, mus xyuas peb covvideo tutorialtxog tej yam uas xav paub.

Kuv yuav siv cov Twj Kos (Drawing Tools) licas los tsim ib daim pheemthib?

 • Ntxiv los ntawm kev nias: Yog xav ntxiv ib thaj chaw rau daim pheemthib koj lub zejzos, nias cov duab (shapes) hauv Txheej Kos (Drawing Layer).
 • Add by Clicking
 • Ntxiv raws cov yamtxwv ximfab ximmeem (Rectangle):Nias thiab rub hla daim pheemthib.
 • Add by Rectangle
 • Ntxiv raws Kev Kos (Freehand): Nias thiab kos rau ib thaj chaw hauv daim pheemthib. Tsis txhob kos kom muaj ntau lub yamntxwv, xwsli yamntxwv lej 8.
 • Add by Freehand
 • Rho Cheebtsam Tawm: Yog xav rho ib thaj chaw hauv koj daim pheemthib, nias tej lub yamntxwv lossis nias thiab rub hla ib thaj chaw.
 • Remove Area
 • Rhuav/Rov Ua Dua: Rhuav lossis rov ua ib yam hauv koj daim pheemthib.
 • Undo/Redo

Yog xav tau kev pab ntxiv, mus xyuas peb covvideo tutorialtxog tej yam uas xav paub.

Yog tias kuv pib nkag mus muab tswvyim txog kuv lub zejzos li ib tus qhua (guest user), tabsis tom qab ntawd kuv ho xav khaws tej uas kuv tau ua cia ua ib qhov draft nev?

Yog koj pib nkag mus siv Draw My CA Community li ib tus qhua tabsis ho txiavtxim siab yuav khaws tej uas koj tau ua cia, koj mus tsim tau ib tus askhauj thiab siv nws nkag mus tomqab uas koj twb pib kos koj lub zejzos lawm. Nias “Save (Khaws cia)” thiab ua raws li cov lus qhia mus tsim ib tus askhauj.

Kuv yuav khaws (save) ib qhov draft cia licas?

Yuav kom khaws tau ib qhov draft cia, koj yuavtsum yog siv koj tus askhauj nkag mus. Yog koj nkag mus siv Draw My CA Community li ib tus qhua, nws yuav hais kom koj siv koj tus askhauj nkag mus lossis hais kom koj mus tsim ib tus askhauj tshiab thaum koj nias kom nws khaws tej uas koj ua cia.

 1. Koj nias tau lub pob “Save” uas nyob hauv qab rau sab laug tau txhua lub sijhawm thaum koj tseem mus kho koj daim pheejthib.
 2. Save your community
 3. Nias “Yes, Save Draft” los khaws tej koj ua cia.
 4. Yuav muaj qhia rau koj thaum khaws cia tau lawm,
 5. Nws yuav coj koj mus rau nplooj “My Maps (Kuv Cov Pheemthib)” thiab koj yuav pom koj daim draft hauv phaj “Drafts (Yam ua tsis tau tiav).”

Yog xav tau kev pab ntxiv, mus xyuas peb covvideo tutorialtxog tej yam uas xav paub.

Kuv yuav rov mus kho daim draft licas?

Tomqab uas koj nkag mus lossis khaws ib daim draft cia lawm, nws yuav coj koj mus rau nplooj ntawv “My Maps,” uas koj yuav pom tagnrho koj cov drafts uas koj muab khaws tseg thiab tej uas koj tau muab xa mus rau lawv lawm. Thaum koj nias ib daim draft lossis tej uas koj tau xa mus lawm, daim pheejthib ntawm lub zejzos ntawd yuav tshwm los rau koj pom. Yog xav kho daim draft, nias peb lub pob uas nyob ib sab ntawm lub npe daim draft. Nias “Edit (Kho)” los kho daim pheemthib koj lub zejzos.

edit a draft

Kuv rov mus kho kuv lub zejzos tomqab kuv twb muab xa mus lawm puas tau?

Thaum koj muab koj lub zejzos xa mus rau pab Kavxwm lawm, koj yuav rov muab kho tsis tau lawm.

Kuv yuav xa cov tswvyim txog kuv lub zejzos mus rau pab Kavxwm Saib lub Xeev Kalifonias Txoj Kev Rov Kos Nrim Faib Tej Cheebtsam licas?

Thaum koj npaj txhij yuav xa cov kev qhia thiab daim pheemthib koj lub zejzos mus rau pab Kavxwm Saib lub Xeev Kalifonias Txoj Kev Rov Kos Nrim Faib Tej Cheebtsam, nias lub pob “Submit (Xa)” uas nyob hauv qab rau sab laug. Koj yuav muaj ib lub sijhawm kawg los tshuaj tej uas koj tau ua uantej yuav muab nws xa mus rau pab Kavxwm.

Qhia: Thaum koj xa cov tswvyim txog koj lub zejzos mus rau pab kavxwm lawm, koj yuav rov thim tsis tau. Koj yuav kho tsis tau cov kev qhia txog koj lub zejzos thiab daim pheemthib ntxiv lawm.

Submit your community

Yog xav tau kev pab ntxiv, mus xyuas peb covvideo tutorialtxog tej yam uas xav paub.

Thaum kuv muab kuv cov tswvyim xa mus lawm yuav muaj dabtsi

Koj cov tswvyim yuav raug xa ncaj nqha mus rau pab Kavxwm Saib lub Xeev Kalifonias Txoj Kev Rov Kos Nrim Faib Tej Cheebtsam. Pab Kavxwm yuav los tshuaj txog cov kev qhia txog koj lub zejzos thiab daim pheemthib thiab yuav sim cia nej lub zejzos nyob uake li qub li ua tau thaum lawv los tsim cov cheebtsam tshiab.


Mus nyeem ntxiv txog pab Kalifonias txoj kev rov kos nrim faib tej cheebtsam ntawm no.

Cov tswvyim uas kuv qhia txog kuv lub zejzos puas muab rau sawvdaws pom tomqab uas kuv xa mus lawm?

Txhua lub tswvyim uas xa mus rau pab Kavxwm yuav dhau mus ua cov ntaub ntawv uas txhua tus pom. Tej kev qhia txog koj tuskheej yuav tsis muab rau leejtwg pom.

Kuv puas siv tau Draw My CA Community los tsim thiab muab tswvyim xa mus rau cov saib kev rov kos nrim faib cheebtsam hauv kuv lub zos?

Draw My CA Community siv tau los tsim thiab muab tswvyim rau txhua lub nroog hauv Kalifonias. Tabsis, Draw My CA Community tsuas yog siv los tsim thiab xa tswvyim ncaj nqha mus rau phab saib Kalifonias kev rov kos nrim faib cheebtsam nkaus xwb. Koj yuav siv tau tus twj no los tsim kev qhia txog ib lub zejzos thiab pheemthib uas yuav muab xa mus rau lwm txoj kev rov kos nrim faib cheebtsam, xws li kev rov los nrim faib cheebtsam hauv koj lub nroog (local city council districts).

Uantej koj yuav siv, thov mus xyuas saib lawv puas muaj lawv ib qhov twj uas lawv siv. Yog koj siv Draw My CA Community los tsim thiab muab tswvyim rau kev rov kos nrim faib cheebtsam hauv koj lub nroog, thov ua raws li cov kaujruam no:

 • Ua raws li tej uas nug hauv phaj “Qhia txog koj lub zejzos (Describe your community)”. Thov nco tias tej zaum kev rov kos nrim faib cheebtsam hauv koj lub nroog yuav nug txog tej yam txawv dua li cov lus nug hauv no.
 • Tsim ib daim pheemthib ntawm koj lub zejzos.
 • Nias “Save.” Yog tias koj siv Draw My CA Community li ib tus qhua, nws yuav hais kom koj siv askhauj nkag los lossis mus tsim ib tus askhauj. Ces nws yuav coj koj mus rau nplooj ntawv My Maps.
 • Nias qhov Menu uas nyob sab xis rov saud, thiab nias “Export (Xa Tawm).”
 • Download cov files uas muaj koj cov tswvyim thiab muab cov files ntawd xa mus rau txoj kev rov kos nrim faib cheebtsam hauv koj lub nroog.
 • Cov files yuav muab rau hauv ib qhov zip folder, thiab yuav muaj koj daim pheemthib ua PDF xa mus, nrog rau cov GIS files uas yuav coj mus siv tau hauv cov GIS software raws li koj nyiam.

Cov Ntaub Ntawv

 • Phau Qhia Kev Siv

Txog

 • Qhov Chaw Teev Kev Qhia Thoob lub Xeev
 • Pab Kavxwm Saib lub Xeev Kalifonias Txoj Kev Rov Kos Nrim Faib Tej Cheebtsam

Cov Lus Nug Uas Tibneeg Nquag Nug