Cov Ntaub Ntawv

Phau Qhia Kev Siv Draw My CA Community

Zoo siab tos txais koj los rau hauv Phau Qhia Kev Siv Draw My CA Community. Phau qhia kev siv no yuav qhia koj txog kev kos lub cheebtsam ntawm koj lub zejzos thiab tej kev qhia uas yog siv Draw My CA Community.

Kev Siv Draw My CA Community

Yuav kom paub txog koj lub zejzos, pab Kavxwm yuavtsum tau paub txog 2 yam:

 • koj lub zejzos muaj leejtwg nyob rau
 • thiab koj lub zejzos nyob rau qhov twg.

Los ntawm qhov twj no, koj yuav qhia tau pab Kavxwm txog koj lub zejzos. Piav txog koj lub zejzos kom pab Kavxwm paub tias dabtsi tseemceeb rau koj lub zejzos dua thiab yog vim licas yuav tau ceev kom koj lub zejzos tseem nyob uake hauv Kalifonias cov cheebtsam tshiab.

Nrog rau cov ntawv uas sau qhia txog koj lub zejzos, koj tseem yuav kos koj lub zejzos hauv daim pheemthib (map) kom pab Kavxwm paub tias koj lub zejzos nyob rau qhov twg.

Qhia tias koj lub zejzos yog dabtsi

Peb yuav hais kom koj teb ib cov lus nug txog koj lub zejzos. Nws tsis muaj ib lo lus uas yuav teb tsis yog li! Qhov tseemceeb mas tsis yog tias koj lub zejzos yuav los xaus rau ib pab tsoomfwv (political party), ib tus neeg los sib tw, lossis ib tus neeg uas tabtom tuav ib lub meejmom.

Yog koj qhia tsis tau txog koj lub zejzos, tej zaum yuav pab tau yog koj nug koj tuskheej ib cov lus nug:

 • Kuv lub zejzos txawv lwm lub zejzos ua nyob sib ze licas?
 • Dabtsi tseemceeb rau kuv lub zejzos tabsis ho tsis tseemceeb rau cov tibneeg uas nyob rau lwm cov zejzos uas nyob ibncig?

Thaum koj teb cov lus nug txog koj lub zejzos tas lawm, ces koj npaj txhij yuav los kos koj daim pheemthib.

Kev los kos koj daim pheemthib:

 • Nkag mus saib koj lub zejzos zeze hauv daim pheemthib
 • Siv tus twj kos (drawing tools) los kos cim cheebtsam uas koj suav tias yog koj lub zejzos. Qhov no txawm tsis yog raws li tus nrim uas cais koj lub nroog los xij.
 • Qee cov zejzos mas meme, tsuas yog muaj li ob peb nplov kev xwb. Lwm lub ho loj dua uas muaj ntau lub nroog nyob uake. Qhia peb tias koj lub zejzos yog txij licas los, txawm loj thiab me los xij!
 • Kos koj lub zejzos ua ib thaj chaw uake rau hauv daim pheemthib. Tsis txhob kos koj lub zejzos ua ntau thaj chaw uas tsis sib txuas uake.

Tomqab ntawd, xa koj daim pheemthib thiab koj cov lus tuaj rau peb los ntawm kev nias lub pob “Submit” (Xa). Koj lub zejzos yuav raug xa ncajqha mus rau pab Kavxwm Saib lub Xeev Kalifonias Txoj Kev Rov Kos Nrim Faib Tej Cheebtsam!

Yog vim licas koj thiaj yuav tau koomtes?

Peb xav tau koj lub tswvyim los:

 • Pab kom pab Kavxwm paub zoo txog koj lub zejzos. Yuav kom ceev tau koj lub zejzos kom rov nyob uake hauv Kalifonias cov cheebtsam tshiab, pab Kavxwm yuavtsum xub paub tias nws muaj nyob thiab nws nyob qhovtwg!
 • Muab ib lub suab rau koj lub zejzos thiab kom nws muaj suab rau hauv kev xaiv cov thawjcoj.
 • Pab kho cov cheebtsam tshiab uas muaj ib lub sijhawm rau koj lub zejzos los xaiv cov neeg sawvcev uas yuav pab tau nej txog tej yam uas tseemceeb rau nej lub zejzos.

Txhua tus hauv Kalifonias raug caw kom los koomtes nrog.

Mus nyeem ntxiv txog tias koj cov tswvyim yuav pab kho cov cheebtsam tshiab hauv Kalifonias licas hauv no: https://www.wedrawthelinesca.org.

Koj siv tau Draw My CA Community li tus qhua lossis los ntawm kev tsim ib tus askhauj (account) tshiab. Yog koj muaj ib tus askhauj, koj yuav khaws (save) tau tej uas koj ua cia thiab mam rov qab los ua kom tiav los tau. Koj tseem yuav mus saib tau cov pheemthib uas koj tau xa mus rau pab Kavxwm yav tas los lawm.

Kev tsim ib tus askhauj tshiabt, nias qhov “Sau npe ntawm no (Sign up here)” hauv qhov uas nkag mus (home page), fias daim ntawv, thiab mus xyuas koj qhov email. Ua raws li cov kev qhia hauv tsab email uas peb xa tuaj rau koj los tshuaj koj tus askhauj. Yog koj tsis pom tsab email uas peb xa tuaj, mus xyuas hauv lub spam folder.

Thaum koj nkag tau mus rau hauv koj tus askhauj lawm, nws yuav coj koj mus rau ib nplooj ntawv hu ua “My Maps (Kuv Cov Pheemthib).” Nias qhov “Start a New Map (Pib Daim Pheemthib Tshiab)” los kos koj thawj daim pheemthib.

Kev siv tus twj li tus qhua, nias qhov “Continue as Guest (Nkag Mus Ntxiv Li Tus Qhua)” hauv nplooj ntawv tos txais. Koj yuav ua tau txhua yam li tus neeg uas siv askhauj nkag los tshwj tias koj khaws tsis tau tej ua koj ua cia xwb. Yog koj pib siv Draw My CA Community li ib tus qhua tabsis ho txiavtxim siab yuav khaws tej uas koj ua cia, koj tseem yuav mus tsim tau ib tus askhauj thiab nkag mus rau hauv tomqab uas koj twb pib kos koj lub zejzos lawm.

Koj hloov tau hom lus uas koj siv tau txhua lub sijhawm.

Hauv qhov Welcome Page, koj hloov tau hom lus los ntawm kev nias qhov “Languages (Hom Lus Siv)” menu uas nyob sab laug rau saum lub kaum.

Koj tseem hloov tau hom lus siv hauv Draw My CA Community los ntawm kev nias qhov “Hom Lus Siv (Languages)” menu uas nyob sab laug rau saum lub kaum.

Qhia peb txog koj lub zejzos hauv phaj uas hais tias Qhia txog koj lub zejzos. Nias lolus Qhia txog koj lub zejzos uas nyob sab laug ntawm nplooj ntawv mus nkag rau phaj no. Teb cov lolus nug hauv phaj no los pab kom pab Kavxwm Saib lub Xeev Kalifonias Txoj Kev Rov Kos Nrim Faib Tej Cheebtsam paub txog koj lub zejzos tias zoo licas thiab dabtsi tseemceeb rau nej. Nws tsis muaj ib lolus teb uas yuamkev li – koj yuav qhia txog koj lub zejzos licas los tau. Qhia txog koj lub zejzos kom pab Kavxwm totaub tias muaj leejtwg nyob hauv koj lub zejzos thiab dabtsi tseemceeb rau nej.Qhia peb txog koj lub zejzos hauv phaj uas hais tias Qhia txog koj lub zejzos. Nias lolus Qhia txog koj lub zejzos uas nyob sab laug ntawm nplooj ntawv mus nkag rau phaj no. Teb cov lolus nug hauv phaj no los pab kom pab Kavxwm Saib lub Xeev Kalifonias Txoj Kev Rov Kos Nrim Faib Tej Cheebtsam paub txog koj lub zejzos tias zoo licas thiab dabtsi tseemceeb rau nej. Nws tsis muaj ib lolus teb uas yuamkev li – koj yuav qhia txog koj lub zejzos licas los tau. Qhia txog koj lub zejzos kom pab Kavxwm totaub tias muaj leejtwg nyob hauv koj lub zejzos thiab dabtsi tseemceeb rau nej.

Nias lolus Kos kuv lub zejzos uas nyob sab laug ntawm nplooj ntawv no mus nkag rau hauv phaj no. Koj yuav pom cov twj uas siv tau los txav daim pheemthib, kos daim pheemthib, thiab lwm yam.

Kev txav daim Pheemthib

Txav Pheemthib (Move Map)

Thaum koj qhib qhov Draw My CA Community, yuav siv tau lub pob Txav Pheemthib (Move Map). Koj nias tau lub icon (cim) no txhua lub sijhawm los siv tus twj.

Nias thiab rub mus rau lwm qhov yog xav txav daim pheemthib.

Rub Mus Ze Thiab Deb

 • Nias lub pob “ntxiv los rho (plus” or “minus)” [“+”/”-”] uas nyob sab laug hauv daim pheemthib los rub mus ze thiab deb.
 • Lossis siv lub trackpad ntawm koj lub laptop lossis lub log ntawm lub mouse.
 • Hauv cov xovtooj, siv ob tus ntiv tes los rua kom loj lossis rub los uake.

Nrhiav (Search)

Koj mus nrhiav tau txhua lub chaw nyob, nroog, lossis zos uas nyob hauv Kalifonias uas yog siv lub cim nrhiav (search icon) uas nyob hauv qab ob lub pob [“+”/”-”]. Koj yuav nrhiav tau qee thaj chaw, xws li cov phaj (park) uas si lossis cov tsev kawm ntawv los ntawm kev nias qhov Nrhiav.

Nias lub cim nrhiav, ntau lub npe qhov chaw rau hauv kab nrhiav, thiab nias [enter]. Yog nws tshwm ob peb qhov los, xaiv ib qhov. Yuav pom muaj ib rab koob ntsia rau thaj chaw ntawd hauv daim pheemthib uas koj nrhiav.

Koj siv tau cov twj kos los kos thaj chaw ntawm koj lub zejzos rau hauv daim pheemthib. Siv xov twj no los hom cov chaw hauv daim pheemthib uas yog koj lub zejzos.

Thaum koj siv cov twj los hom cov thaj chaw hauv daim pheemthib, cov thaj chaw ntawd yuav hloov xim hauv daim pheemthib; thaj chaw uas hloov xim ntawd sawvcev koj lub zejzos.

 • Ntxiv raws kev Nias: Yog xav ntxiv ib thaj chaw rau koj lub zejzos, nias cov duab (shapes) hauv Txheej Kos (Drawing Layer) kom ntxiv cov duab ntawd rau hauv koj lub zejzos.
 • Ntxiv raws cov yamtxwv ximfab ximmeem (Rectangle): Nias thiab rub hla daim pheemthib.
 • Ntxiv raws Kev Kos (Freehand): Nias thiab kos rau ib thaj chaw hauv daim pheemthib. Thaum siv qhov uas ntxiv hauv freehand tool, thov kos kom ximfab ximmeem (solid shape). Tsis txhob kos zoo li tus lej 8 lossis tej lub yam ntxwv uas muaj ntau ceskaum.
 • Rho cheebtsam tawm: Yog xa rho ib thaj chaw hauv koj daim pheemthib, nias lossis nias thiab rub hla ib thaj chaw.
 • Rhuav/Rov Ua Dua: Rhuav lossis rov ua ib yam tsis ntev dhau los.

Daim pheemthib yuav muaj daim "basemap” thiab “Txheej Kos.”

Daim basemap yog qhov uas koj pom nyob txheej tomqab hauv daim pheemthib uas koj pom. Nws yuav muaj cov kev, hav dej, tsev kawm ntawv, thiab lwm thaj chaw uas koj pom nyob rau hauv cov pheemthib hauv online. Yog koj yim muab rub los ze koj yim pom daim basemap tseeb.

Koj hloov tau daim basemap los ntawm kev xaiv dua daim tshiab hauv qhov Basemap style drop-down.Muaj ntau xim

Roob hav

Topographical

Dub thiab dawbe

Koj yuav siv Txheej Kos (Drawing Layer) los “kos” thaj chaw koj lub zejzos nyob hauv daim pheemthib. Txheej Kos nyob rau hauv daim pheemthib sab saud ntawm daim basemap. Txheej Kos yuav tshwm los ua ib feem ntawm daim pheemthib tabsis yuav muaj cov kev qhia txawv li daim basemap.

Daim basemap pab taw koj mus rau daim pheemthib, tabsis Txheej Kos yuav qhia koj txog cov nrim ntawm cov nroog, thiab tej zejzos hauv Kalifonias nrog rau cov kev qhia uas ntxawg ntxawg.

Xws li, daim basemap yuav pab koj nrhiav tau koj lub zejzos hauv ib daim pheemthib vim ib txoj kev tsheb loj lossis ib tus dej uas nyob ze koj lub tsev, tabsis Txheej Kos yuav qhia koj txog cov nrim teb ntawm lub zos lossis lub nroog uas koj nyob.

Tib yam li daim basemap, Txheej Kos yuav cia li hloov los qhia kom koj pom meej dua tuaj thaum koj muab daim pheemthib rub los zeze.

Koj tsuas pom ib Txheej Kos ib zaug hauv daim pheemthib xwb. Daim Txheej Kos uas koj pom hauv daim pheemthib yog txheej uas koj yuav siv tau los kos thaj chaw ntawm koj lub zejzos uas yog siv cov twj kos.

Cov Txheej Kos Uas Cia Li Tawm Los (Default Drawing Layers)

Daim pheemthib yuav cia li txav mus rau lwm Txheej Kos raws li qhov deb thiab ze uas koj muab nws rub los.

Phaj Txheej Kos hauv “Kos Koj Lub Zejzos” yuav qhia koj tias Txheej Kos tabtom tshwm los rau hauv daim pheemthib uas koj pom. Lub npe ntawm txheej ntawd yuav tshwm ua tib xim li cov kab hauv daim pheemthib. Thaum koj muab daim pheemthib rub los ze, Txheej Kos yuav hloov los ua rau koj pom ntxawg tshaj tuaj, thiab cov duab uas pom hauv Txheej Kos yuav me tuaj. Qhov no txhais tau tias koj yim muab nws rub los ze, koj yuav kos tau koj lub zejzos ua duab me tshaj qub thiab pom ntxawg dua. Thaum koj muab daim pheemthib rub mus deb, Txheej Kos yuav hloov ua rau koj pom tsis ntxawg tuaj.

Xws li, yog hauv Txheej Kos koj pom cov nrim cais cov nroog, koj yuav ntxiv tau ib lub nroog ntawd rau daim pheemthib ntawm koj lub zejzos. Yog koj muab daim pheemthib rub los ze, Txheej Kos yuav hloov los ua rau koj pom cov nroog. Ces lub sijhawm no koj yuav ntxiv tau ib lub nroog rau daim pheemthib ntawm koj lub zejzos. Koj tsis tas yuav siv tib Txheej Kos los kos daim pheemthib ntawm koj lub zejzos xwb. Hauv qhov no, yuav pom lub nroog thiab lub zos (county and city) tibsi nyob rau hauv daim pheemthib ntawm koj lub zejzos.

Kev Xaiv Txheej Kos (Choosing the Drawing Layer)

Phaj Txheej Kos uas nyob hauv “Kos Koj Lub Zejzos” yuav qhia koj tias koj tabtom pom Txheej Kos twg nyob rau hauv koj daim pheemthib. Lub npe ntawm txheej ntawd yuav tshwm ua tib xim li cov kab hauv daim pheemthib. Thaum koj muab daim pheemthib rub los ze, Txheej Kos yuav hloov los ua rau koj pom ntxawg tshaj tuaj. Thaum koj muab daim pheemthib rub mus deb, Txheej Kos yuav hloov ua rau koj pom tsis ntxawg tuaj.

Yog koj xav siv ib Txheej Kos twg tshwjxeeb, tabsis Txheej Kos ntawd tsis cia li tshwm tuaj rau koj vim qhov koj muab nws rub mus deb lossis ze, nias qhov Xaiv Txheej Kos drop-down hauv qab lub npe Txheej Kos. Xaiv txheej uas koj xav siv. Thaum no koj yuav siv tau txheej uas koj nyiam los rau theem uas koj muab rub los li koj nyiam.

Xws li, hauv Txheej Kos pom cov nroog me thiab zos tabsis koj xav ntxiv ib lub nroog loj rau koj daim pheemthib, tabsis tsis xav muab rub tawm ntawm theem koj tabtom pom, koj mus xaiv tau “Cov Nroog (Counties)” hauv Xaiv Txheej Kos drop-down zoo dua li muab rub tawm ntawd daim pheemthib. Thaum koj xaiv “Cov Nroog (Counties)” los ua koj Txheej Kos lawm, koj yuav ntxiv tau ib lub nroog los rau hauv daim pheemthib ntawm koj lub zejzos.

Yog xav hloov rov qab mus rau theem uas nws cia li xaiv Txheej Kos rau koj, nias "Default" hauv Txheej Kos drop-down.

Kev Qhia txog Tej Uas Nyob hauv Daim Pheemthib (Map Legend)

Cov Txheej Kos muaj cov xim cim (color coded). Yog xav paub tias xim twg yog xim rau Txheej Kos twg, nias (toggle) qhov Legend ntawm daim pheemthib rau on thiab off.

Cov Txheej Kos los qhov twg los?

Draw My CA Community siv tsib Txheej Kos. Txhua txheej pom tej duab txawv raws nws theem. Cov Txheej Kos yog pom raws li cov pheemthib uas luag tau thaij thiab sojntsuam txog tej cheebtsam, uas lub U.S. Census Bureau tau tsim thiab teev tseg. Cov pheemthib no yog cov uas pab Kavxwm Saib lub Xeev Kalifonias Txoj Kev Rov Kos Nrim Faib Tej Cheebtsam yuav siv los tsim cov cheebtsam tshiab.

Nws muaj ntau theem pheemthib (census geography) – muaj theem loj (tag-tebchaws) mus rau theem me (ib nplov kev).

No yog cov theem pheemthib uas peb siv los ua peb cov Txheej Kos, theem loj tshaj rau theem me tshaj:

 • Cov Nroog Loj (Counties): Txheej no pom txhua lub counties hauv Kalifonias.
 • Cov Nroog thiab Cov Zos (Cities and Towns): Txheej no pom tej thaj chaw raw li Census Geography uas hu ua, “qhov chaw (places)”. Txheej no pom tej thaj xwsli cov nroog thiab zos hauv Kalifonias. Nws suav tej uas koom los rau hauv lub nroog thiab tsis koom rau lub nroog.
 • Thaj Av Qhab (Tribal Areas): Txheej no pom cov av qhab hauv Kalifonias. Cov no yog cov av lossis zos qhab (Reservations and Rancherias) hauv lub xeev no.
 • Cov Koog Av (Tracts):: Cov txheej koog av census (census tract) no muaj txog li 2,500 rau 8,000 tus tibneeg nyob rau hauv ib koog av census. Feem ntau nws muaj txog ntau koog av census nyob rau hauv ib lub nroog, tabsis tej zaum ib koog av census kuj loj dua ib lub zos me uas nyob npabnauj thiab. Cov koog av no nws tsis mus raws li cov nrim uas cais cov nroog lossis cov zos.
 • Cov Nplov Kev (Blocks): Txheej no yog txheej me tshaj hauv cov pheemthib census geography. Hauv cov nroog loj, ib census nplov yuav luaj li ib nplov kev hauv nroog, tom npabnauj in census nplov yuav loj dua ntawd.

Cov nroog loj (counties)

Cov nroog thiab zos

Thaj av qhab

Cov koog av

Cov nplov kev

Koj xa cov lus qhia thiab daim pheemthib ntawm koj lub zejzos tau rau koj tuskheej txhua lub sijhawm. Yog xav xa tej uas koj ua tawm, nias qhov Menu uas nyob lub kaum sab xis rau saud thiab xaiv “Xa Tawm (Export).” Koj muab nws download ua PDF, shapefile, lossis ib qhov file uas xws li ntawd (equivalency) tau. Shapefiles thiab equivalency files siv tau rau hauv cov software uas kos pheemthib (mapping software).

Yog koj siv koj tus askhauj nkag mus rau hauv Draw My CA Community, koj yuav khaws tau tej uas koj ua tas lawm cia ua ib qhov uas tseem ua tsis tau tiav (draft).

 • Nias lub pob “Save” uas nyob lub kaum sab laug hauv qab daim screen.
 • Nias qhov “Yes, Save Draft” los khaws tej uas koj tau ua cia.
Yog koj nkag mus rau hauv Draw My CA Community li ib tus qhua, nws yuav hais kom koj mus tsim ib tus askhauj koj thiaj li yuav khaws tau tej uas koj ua tas lawm cia ua ib qhov uas tseem ua tsis tau tiav (draft).

Yog koj khaws ib qhov uas tseem ua tsis tau tiav cia, nws yuav coj koj mus rau nplooj Kuv Cov Pheemthib (My Maps), uas koj yuav pom tagnrho tej uas koj khaws cia thiab tau xa mus lawm. Thaum koj nias daim duab uas khaws cia lossis tau xa mus lawm, koj yuav pom daim pheemthib ntawd tawm los.

Yog koj xav kho daim duab ntawd, nias peb lub pob meme (dots) uas nyob ntawm lub npe daim duab ib sab. Xaiv qhov “Edit” los kho daim pheemthib ntawm koj lub zejzos.

Thaum koj npaj txhij yuav xa daim pheemthib thiab cov lus qhia txog koj lub zejzos mus rau pab Kavxwm Saib lub Xeev Kalifonias Txoj Kev Rov Kos Nrim Faib Tej Cheebtsam lawm, nias qhov “Xa (Submit).” Koj yuav muaj lub sijhawm zaum kawg los tshuaj tej uas koj tau ua uantej yuav muab xa mus rau pab Kavxwm.

 • Tshuaj koj cov lus teb rau cov lus nug hauv phaj Qhia txog koj lub zejzos (Describe your community). Koj kho tau koj cov lus teb yam tsis tau rov qab mus rau nplooj main page. Yog tias koj xav kho koj daim pheemthib, koj yuav tau rov qab mus rau nplooj kos pheemthib (mapping page)
 • Teb ob peb lolus nug uas tuamyeem teb txog koj tuskheej
 • Nias “Xa (Submit).” Cov lus qhia thiab daim pheemthib ntawm koj lub zejzos yuav raug xa ncajqha mus rau pab Kavxwm Saib lub Xeev Kalifonias Txoj Kev Rov Kos Nrim Faib Tej Cheebtsam!
 • Yog koj nkag mus (logged in) thaum koj xa, koj yuav tau txais ib qhov email uas qhia tias koj lub zejzos tau raug xa mus rau pab Kavxwm lawm. Tsab email cov ntaub ntawv uas koj tau xa mus ua PDF, shapefile, thiab equivalency file.

Thaum koj xa cov kev qhia thiab daim pheemthib mus rau pab Kavxwm Saib lub Xeev Kalifonias Txoj Kev Rov Kos Nrim Faib Tej Cheebtsam lawm nws yuav dhau los ua ib yam uas txhua tus yuav pom (public record), thiab pab Kavxwm yuav muab tso rau sawvdaws pom.

Pab Kavxwm Saib lub Xeev Kalifonias Txoj Kev Rov Kos Nrim Faib Tej Cheebtsam yuavtsum tau ua raws li ob peb tus qauv thaum lawv los tsim cov cheebtsam tshiab; ceev cov cheebtsam uake yog ib yam ntawm cov uas lawv yuavtsum tau ua. Cov pheemthib cheebtsam zejzos uas tibneeg xa mus los ntawm Draw My CA Community yuav raug tshuaj thiab ua zoo saib, tabis, luag tsis lav tias nws puas tseem yuav nyob uake rau hauv Kalifonias cov cheebtsam tshiab.

Mus nyeem ntxiv txog pab Kavxwm Saib lub Xeev Kalifonias Txoj Kev Rov Kos Nrim Faib Tej Cheebtsam thiab Kalifonias txoj kev rov kos nrim faib tej theebtsam hauv no: https://www.wedrawthelinesca.org.

Cov Ntaub Ntawv

 • Phau Qhia Kev Siv

Txog

 • Qhov Chaw Teev Kev Qhia Thoob lub Xeev
 • Pab Kavxwm Saib lub Xeev Kalifonias Txoj Kev Rov Kos Nrim Faib Tej Cheebtsam

Cov Lus Nug Uas Tibneeg Nquag Nug