សណំ រួដែលចោទសរួញកឹ ញាប់

ចតខើ ្ញំបច្កើតគណនីមយួ ចោយែចូ ចមេច?

 1. ចែើម្បីបច្កើតគណនីមួយថ្មី ចុចតណំ “ចុុះច្មុះទីចនុះ” ចៅចលើស្រសគីនឡញកចូល
 2. បំចពញកដនែ្នាមខែួន,នាមត្តកូល,អ៊ីដមល,ច្មុះអនកចត្បើ,ន្ិចលខសំងាត់របស់អនកកនញ្ទំរ្់បំចពញ។
 3. ដែកចមើលកនញ្ត្បអប់ ននអដ៊ី មលរបស់អនក ដែលមានចំណ្ច ើ្ “បញ្ជាក់គណនីរបស់អនក” មកពីno-reply@drawmycacommunity.org. ។ ចបើសិនអនកមិនច ើញ ការបញ្ជាក់អ៊ីដមលចទ ត្តូវដែកចមើលផ្នត់ស្ាម និ្ផ្្ាយលក់ របស់អនក។
 4. ច្វើតាមចសចកេីដណនាំ កនញ្អ៊ីដមលចនុះ ចែើម្បីបញ្ជាក់អាសយោានអ៊ីដមលរបស់អនក តាមរយៈតំណដែលបានផ្េល់។
 5. កាលណាគណនីរបស់អនកបានបញ្ជាក់ចើយអនកនឹ្អាចសន្សំពត្ងា្ននកិចចការរបស់អនកនិ្ពិនតិ្យចឡើ្វិញ នូវមតិស គមន៍អវីមួយដែលអនកបានបញ្ជូនរួចច ើយចៅគណៈកមមការពលរែឋដប្ដចកមណឌលរែឋកាលី វ័រនីញា៉ា។

ខ្ញំមនិ ច ញើ អដ៊ីមលការបញ្ជកា ់គណនរីបសខ់ ្ញំ-ចតខើ គ្ញំ ួរដតច្វើអវី?

ការបញ្ជាក់គណនីអ៊ីដមល មកពី Draw My CA Community អាចចៅកនញ្ផ្នត់ស្ាម ផ្្ាយលក់ ឬផ្នត់ចផ្្ស្ចទៀត កនញ្គណនីអ៊ីដមលរបស់អនក។ សូមដែកចមើល ឲ្យែឹ្ចបើសិនការបញ្ជាក់អ៊ីដមល បានមកែល់កនញ្ផ្នត់ណាមួយ ខា្ចត្ៅកនញ្ត្បអប់ ជាបឋមរបស់អនក។ អនកក៏អាចសាកត្សាវត្ជាវរក គណនីអ៊ីដមលរបស់អនក សំរាប់ "no-reply@drawmycacommunity.org."ចែើមប្ ីរកការបញ្ជាក់អ៊ីដមល។

ចតវាើ ខសុ គ្នយា ្៉ា ណា រវា្ការឡកញ ចលូ ន្ិ ការចត្បើទពំ ័រជាច្្ៀវ?

ការបច្កើតគណនីមួយចៅចលើDrawMyCACommunityអាចឲ្យអនកសន្សំមតិស គមន៍របស់អនកទុកជាពត្ងា្ និ្បកមកវិញចៅចពលចត្កាយ។ជាបដនែមចទៀតអនកនឹ្ទទួលអ៊ីដមល ំរាបែំណឹ្កាលណាអនកបានញ្នូជ មក។ ខណៈអនកចៅដតអាចនឹ្បច្កើត និ្បញ្ជូនមតិកនញ្ Draw My CA Community ជាច្្ៀវអនកចត្បើ អនកនឹ្មិនអាច សន្សំកិចចការរបស់អនក ទុកជាពត្ងា្បានចឡើយ។

ចតខើ អា្ញំ ចចត្បើDrawMyCACommunityចៅចលទើ រូសព័ ទទចំនបើ ឬតាបតែិ របសខ់ ្ញំឬចទ?

អាច ត្បិត Draw My CA Community ចែរើ ចៅចលើឧបករណ៍ចល័ត។ ចបើសិនអាចច្វើបាន ចយើ្ឲ្យអនុសាសន៍ ថាអនកចត្បើកុំព្យូរទរ័ សំរាប់ងាយត្សួលកនញ្ការតត្ម្់ទិសការចមើលលអិតលអន់និ្ការច្វើអវីៗជាមួយដផ្នទី។

ចតវើ ុ៉ឹបត្បាវសរឺណាមយួ ខគ្ញំ រួដតចត្បចើ ែមើ ្បចី្កាវើ រជាមយួ DrawMyCA Community?

អនកអាចចត្បើ Draw My CA Community ចៅចលើវុ៉ឹបត្បាវសឺរ ្មមតាណាមួយ។ ចយើ្ឲ្យអនុសាសន៍ចត្បើ Chrome សំរាប់ែំចណើរការលអបំផ្ុត។

ចតខើ អា្ញំ ចដស្វ យលដ់ថ្មចទៀតចៅឯណាអំពដីប្ដចកមណលឌ របសរ់ែកាឋ លី រវ័នញាី ៉ា?

សូមទស្សនា https://www.wedrawthelinesca.org/ tចែើម្បីដសវ្យល់ដថ្មចទៀត អំពីគណៈកមមការពលរែឋដប្ដចក មណឌលរែឋកាលី វ័រនីញា៉ានិ្វិ្ីដប្ដចកមណឌលទូទំ្រែឋរបស់រែឋកាលី វរនីញា៉ា។

ចតខើ អាំញ្ ចផ្លេ ម់ តិចៅគណៈកមកាម រចោយមនិ បាច់គរូដផ្នទីឬចទ?

Draw My CA Community តត្មូវឲយ្ អនកគូរដផ្នទី ចទើបបញ្ូជនមតិរបស់អនកបាន។ ដតយ៉ា្ណាមិញ Draw My CA Community មិនដមនមច្្ោបាយ ដែលអនកអាចដចកោយមតិរបស់អនក ជាមួយគណៈកមមការពលរែឋដប្ដចកមណឌល រែឋកាលី ័វរនីញា៉ាចឡើយ។អនកអាចចផ្ើ្អ៊ីដមលនូវមតរិបស់អនកចៅគណៈកមមការតាម votersfirstact@crc.ca.gov ។ គណៈកមមការនឹ្យកមតិទំ្អស់ ចែើម្បីពិោរណា អំឡញ្ចពលវ្ិ ីគូរដខ្សដផ្នទី ចទុះចបើចគបានទទួលមតិរបស់អនក តាមរចបៀបណាក៏ចោយ។

ចតខើ អា្ញំ ចែរូ ភាសា ដែលខច្ញំ ត្បើក្នញ ទពំ រ័ ឬចទ?

អនកអាចែូរភាសា ដែលអនកកំពុ្ច្វើ ចៅចពលណាមួយបាន។ ចៅទំព័រសាាគមន៍ អនកអាចែូរភាសាបាន ចោយចុចមាតិកា “ភាសា”កនញ្ដប៉ែកខា្ចលើត្ ុ្ខា្ចែវ្ននប្ួអច។

Change the language using the site

កាលណាបានោប់ចផ្េើមច្វើការច ើយ អនកក៏អាចែូរភាសា ចចញពីទំព័រចំប្នន Draw My CA Community ដែរ ចោយចុចចលើមាតិកា“ភាសា”ចៅខា្ចលើត្ ុ្ខា្ចែវ្នែននស្រសគីននិ្ចត្ ើសយកភាសាតាមចិតេរបស់អនក ចចញពីមាតិកាទំលាក់ចុុះ។

Change the language using the site

ចតខើ ្ញំគរួដតចរៀបរាប់ស គមន៍របសខ់ ្ញំែចូ ចមេច?

ព្ោយមពណ៌នាស គមន៍របស់អនកកនញ្រចបៀបដែល ួយគណៈកមមការឲ្យយល់ថាអនកណាជាដផ្នកននស គមន៍របស់អនក និ្អវីៗដែលសំខាន់ែល់អនក។


គណៈកមមការត្តូវការែឹ្អវីៗសំខាន់បីមុខមកពីអនកអំពីស គមន៍របស់អនក៖

 • ចសែឋកិចចនិ្ផ្លត្បចយ ន៍ស្គមដែលច្ភាាប់ស គមន៍របស់អនកជាមួយគ្នា។
 • ច តុអវីស គមន៍របស់អនកគួរដតបានទុកចៅជាមួយគ្នាសំរាប់ការតំណា្ចោយយុតេិ្ម៌និ្ត្បសិទធិភាព។
 • ស គមន៍របស់អនកសែិតចៅឯណា។

ចបើសិនអនកចៅដតមានបញ្ជាកនញ្ការចរៀបរាប់ស គមន៍របស់អនកចយើ្ឲ្យអនុសាសន៍ថាអនកគិតអំពីសំណួរខា្ចត្កាម៖

 • ចតើវាខុសគ្នាអវីខែុះអំពីស គមន៍របស់ខ្ញំចោយចត្បៀបច្ៀបចៅតំបន់ ិតខា្?
 • ចតើអវីខែុះជាសារៈសំខាន់ ចំច ុះស គមន៍របស់ខ្ញំ ដែលសំខាន់តិចជា្ ចំច ុះត្បជា នដែលរស់ចៅ កនញ្ស គមន៍របស់ខ្ញំ?

ខណៈស គមន៍របស់អនកអាចបានចយ្ចលើចសទើរដតចលើផ្លត្បចយ ន៍អវីមួយដែលបានដចកោយស គមន៍របស់អនក មិនអាចបានឲ្យអតែន័យចោយទំនាក់ទំន្របស់វាចំច ុះគណបក្សនចយបាយចបកខ នឬអនកកំពុ្កាន់តំដណ្ចទ។


សំរាប់ ំនួយបដនែមដែកចមើលវចីែអូបចត្្ៀនរបស់ចយើ្អំពត្ីបធានបទចនុះ។

ចតត្ើសទបគ់ ំនរូជាអវី?

Draw My CA Community ច្វើការជាមួយត្សទប់គំនូរត្បាំ។ ត្សទប់គំនូរនិមួយៗ បងាាញកត្មិតចក្ាុះក្ាយខុសៗគ្នា ចៅកនញ្រា្ចៅ ដែលផ្្សំផ្ត្គញំ សទប់។ សំរាប់ ំនួយបដនែមដែកចមើលវចីែអូបចត្្ៀនរបស់ចយើ្អំពត្ីបធានបទចនុះ។ ត្សទប់គំនូរដែលបានបងាាញចៅចលើដផ្នទី ចៅចពលណាមួយ គឺជាត្សទប់ដែលអនកចត្បើ ចែើម្បីគូរទីកដនែ្ននស គមន៍របស់អនកចោយចត្បើឧបករណ៍គូរ។ត្សទប់គំនូរដតមួយប៉ែុចណាណុះនឹ្ចលចច ើញចៅចលើដផ្នទី មេ្ៗច ើយអនកអាចចមើលណាមួយដែលចមើលច ើញបចចញប្បននកនញ្ត្សទប់គំនូរចៅចត្កាមដផ្នក“គូរស គមន៍របស់អនក”។

what is drawing layer

សំរាប់ ំនួយបដនែមដែកចមើលវចីែអូបចត្្ៀនរបស់ចយើ្អំពត្ីបធានបទចនុះ។

ចតខើ ្ញំចត្ សើ ចរសី ត្សទបគ់ នំ រូ ែូចចមចេ ?

ចោយចែ វល់ដផ្នទីនឹ្ែូរជាសវ័យត្បវតេិរវា្ត្សទប់គំនូរខុសៗគ្នាចយ្ចលើកត្មិតការពត្្ីកពត្្ួមរបស់អនក។ខណៈអនក ពត្្ីកដផ្នទីឲ្យ្ំ ត្សទប់គំនូរន្ឹ បេូរជាសវ័យត្បវតេិ ចែើម្បីបងាាញចក្ាុះក្ាយដថ្មចទៀត។ ខណៈអនកពត្្ួមដផ្នទីឲ្យតូច ត្សទប់ គំនូរ នឹ្បេូរ ចែើម្បីបងាាញចក្ាុះក្ាយតិចជា្។


ចបើសិនអនកច្់ចត្បើត្សទប់គំនូរជាក់លាក់មួយប៉ែុដនេត្សទប់គំនូរចនាុះមិនច ើញចៅចលើដផ្នទីចោយចែ វល់ចយ្ចលើកត្មិត ការពត្្ីកពត្្ួមរបស់អនកចទចុចបញ្ជីទំលាក់ចុុះចត្ ើសត្សទប់គំនូរខា្ចត្កាមសាាកត្សទប់គំនូរ។ចត្ ើសត្សទប់ដែលអនក ច្់ច្វើការជាមួយ។ ឥឡូវចនុះអនកអាចច្វើការ ជាមួយត្សទប់តាមចិតេរបស់អនក កនញ្កត្មិតពត្្កី ពត្្ួម ដែលលអសំរាប់អនក។

choose drawing layer

ឧទ រណ៍ចបើសិនត្សទប់គំនូរកំពុ្ដតបងាាញត្កុ្និ្ទីត្កុ្ច ើយអនកច្់ដថ្មចខាន្ីមួយចៅដផ្នទីរបស់អនក ប៉ែុដនេមិនច្់ពត្្ួមឲ្យតូច ននការចមើលច ើញបចចញប្បននរបស់អនក ចនាុះអនកអាចចត្ ើស “ចខាន្ី” ចចញពីបញ្ជីទំលាក់ចុុះ ចត្ ើសត្សទប់គំនូរជាជា្ពត្្ួមដផ្នទីឲ្យតូច។កាលណាអនកចត្ ើស“ចខាន្ី”ជាត្សទប់គំនូររបស់អនកអនកនឹ្អាច ដថ្មចខាន្ីមួយ ចៅដផ្នទីរបសអ់ នក។


ចែើម្បីែូរមកវិញឲ្យមានកត្មិតពត្្ីកពត្្ួមជាសវ័យត្បវតេិត្តួតត្តាត្សទប់គំនូរចុច"ចែ វល់"កនញ្បញ្ជីទំលាក់ចុុះ ត្សទប់គំនូរ។


សំរាប់ ំនួយបដនែមដែកចមើលវចីែអូបចត្្ៀនរបស់ចយើ្អំពត្ីបធានបទចនុះ។

ចតខើ ្ញំចត្បើឧបករណគ៍ ូរចែមើ ប្បី ច្ើកតដផ្នទីែចូ ចមេច?

 • បដនមែ ចោយចចុ ៖ ចែើមប្ីដថ្មតំបន់ចៅកនញ្ស គមន៍របស់អនកចុចរា្ចៅនិមួយៗកនញ្ត្សទប់គំនូរ។
 • Add by Clicking
 • 「បដនមែ ចោយចតចុកាណត្ទដវ្៖ ចុចនិ្អូស សចលើចៅចលើដផ្នទី។
 • Add by Rectangle
 • បដនមែចោយគរូន្ឹនែ៖ ចុចចយើគូរនឹ្នែរូបរា្អវីមួយចៅចលើដផ្នទី។ចៀសវា្ការគូរកញន្រចបៀប ដែលបច្កើតរូបរា្ចលើសពីមួយែចូ ជារួបតា្-8។
 • Add by Freehand
 • យកតបំនច់ចញ៖ ចែើមប្ីយកតំបន់ចចញពីដផ្នទីរបស់អនកចុចរូបរា្និមួយៗឬចុចនិ្អូស សចលើតំបន់មួយ។
 • Remove Area
 • ដល្ច្វើ/ច្សាវើ ថ្៖មី ដល្ច្វើ ឬច្សាវើ ថ្មី ចលើការផ្លាស់បូេរថ្មីៗ ចំច ុះដផ្នទីរបស់អនក។
 • Undo/Redo

សំរាប់ ំនួយបដនែមដែកចមើលវចីែអូបចត្្ៀនរបស់ចយើ្អំពត្ីបធានបទចនុះ។

ចុះុចបសើនិខំញ្ោបច់ផ្ើេមច្កាវើរចលមើតសិ គមនរ៍បសខ់ញ្ំឋានៈជាច្ៀ្វអនកចត្បើបដ៉ែុនេចត្កាយមកច្ស់នស្ំ ការងាររបសខ់ ្ញំទកុ ជាពត្ងា្?

ចបើសិនអនកោប់ចផ្េើមចត្បើ ជាច្្ៀវ និ្សំចរចចិតេថាអនកច្់សន្សំកចិ ចការរបស់អនក អនកអាច បច្កើតគណនីមួយបាននិ្ឡញកចូលមកបនាាប់ពីអនកបានោប់ចផ្េើមគូរស គមន៍របស់អនក។ចុច“សន្សំ”និ្រួចមក ច្វើតាមចសចកេីដណនាំ ចែើម្បីបច្តកើ គណនីមួយ។

ចតខើ ស្ញំ ន្សទំ កុ ជាពត្ងា្ ែចូ ចមេច?

ចែើម្បីសន្សំទុកជាពត្ងា្បាន អនកត្តូវដតឡញកចូល ចៅគណនីរបស់អនក។ ចបើសិនអនកចត្បើ Draw My CA Communityជាច្្ៀវ អនកនឹ្បានរំលឹក ឲ្យឡញកចូល ឬបច្កើតគណនីមួយ ចៅចពលអនកប៉ែុនប៉ែ្ ចែើម្បីសន្សំកិចចការរបស់អនក។

 1. ចៅចំណុចណាមួយ អំឡញ្ចពលដកដផ្នទី ចុចចឡវ “សន្សំ” ឋិតចៅខា្ចត្កាម ត្ ុ្ខា្ចែវ្ននស្រសីគន។
 2. Save your community
 3. ចុចចឡវ “បាទ/ោស សន្សំពត្ងា្” ចែើម្បីសន្សំកិចចការរបស់អនក។
 4. សណាានការបញ្ជាក់មួយ នឹ្ចលចចឡើ្ ចៅចពលសន្សំទុកចប់។
 5. អនកនឹ្បាននាំចៅទំព័រ “ដផ្នទីរបស់ខញំ្” ច ើយពត្ងា្របស់អនកនឹ្ចលចច ើញ កញន្ដផ្នក “ពត្ងា្”។

សំរាប់ ំនួយបដនែមដែកចមើលវចីែអូបចត្្ៀនរបស់ចយើ្អំពត្ីបធានបទចនុះ។

ចតខើំញ្ដកពត្ងា្ែចូចមចេ?

ចៅចពលអនកឡញកចូល ឬសន្សំពត្ងា្មួយ អនកនឹ្បាននាំចៅទំព័រ “ដផ្នទីរបស់ខញ្ំ” ដែលអនកនឹ្រកច ើញ បញ្ជីននពត្ងា្ របស់អនកទំ្អស់បានសន្សំនិ្ការបញ្ូជន។ចៅចពលអនកចុចចលើពត្ងា្ឬការបញ្ជូនដផ្នទនីនស គមន៍ចនាុះ នឹ្បងាាញឲ្យច ើញចៅចលើស្រសគីន។ ចែើម្បីដកពត្ងា្មួយ សាមនអុ ៗបី ចៅដក្បរច្មុះននពត្ងា្។ ចត្ ើស “ដក” ចែើម្បីបនេច្វើការ ចៅចលើស គមន៍របស់អនក។

edit a draft

ចតខើ អា្ញំ ចដកមតសិ គមន៍របសខ់ ្ញំបនាបា ់ពបាី នបញ្នជូ វាចទ?

កាលណាមតិស គមន៍របស់អនកបានបញ្ជូនចៅគណកមមការរួចច ើយវាមិនអាចបេូរបានចឡើយ។

ចតខើ ្ញំបញ្នជូ មតសិ គមនរ៍បសខ់ ្ញំចៅគណៈកមកាម រពលរែឋដប្ដចកមណលឌ រែកាឋ លី រវ័នញាី ៉ាែូចចមេច?

ចៅចពលអនករួចរាល់ចែើម្បចីផ្្ើការពណ៌នាស គមន៍របស់អនកនិ្ដផ្នទីចៅគណៈកមមការពលរែឋដប្ដចកមណឌល រែឋកាលី វ័រនីញា៉ាចុចចឡវ“បញ្ជូន”ឋិតចៅខា្ចត្កាមត្ ុ្ខា្ចែវ្ននស្រសគីន។អនកនឹ្មានឱកាសចុ្ចត្កាយមួយ ចែើម្បីពិនិត្យចឡើ្វិញ នូវកិចចការរបស់អនក មុននឹ្វាបានចផ្្ើចៅគណៈកមមការ។

កណំត៖់កាលណាមតសិគមន៍បានបញ្ណជូចៅគណៈកមាកាមររចួចយើការចនុះមនិអាចដល្ច្វើបានចទ។ អកនន្ឹមនិអាចដកការពណនា៌សគមនរ៍បសអ់កនន្ិដផ្នទរីបសអ់កនបានចទៀតចឡយើ។

Submit your community

សំរាប់ ំនួយបដនែមដែកចមើលវចីែអូបចត្្ៀនរបស់ចយើ្អំពត្ីបធានបទចនុះ។

ចតមាើ នអវីចកតើ ចឡ្ើ ចចំ ុះមតរិ បសខ់ ្ញំ កាលណាវាបានបញ្នជូ រួច?

មតិស គមន៍របស់អនកនឹ្បានចផ្្ើចោយផ្លាល់ចៅគណៈកមមការពលរែឋដប្ដចកមណឌលរែឋកាលី វ័រនីញា៉ា។ គណៈកមមការនឹ្ពិនិត្យចឡើ្វិញនូវការពណ៌នាស គមន៍និ្ដផ្នទីរបស់អនកច ើយនឹ្ព្ោយមរក្ាទុកស គមន៍ របស់អនកទំ្អស់ ចៅតាមវិសាលភាពដែលអាចច្វើបាន ចៅចពលបច្កើតមណឌលថ្មី។


ដសវ្យល់ដថ្មចទៀតអំពីនីតិវិ្កាី រដប្ដចកមណឌលរបស់រែឋកាលី វ័រនីញា ទីចនុះ

ចតមើ តសិ គមនរ៍ បសខ់ ្ញំ ន្ឹ បានច្ជាវើ សាធារណៈ បនាបា ព់ ីខប្ញំ ញ្នជូ វាឬចទ?

មតិទំ្អស់ដែលបានបញ្ជូនមកគណៈកមមការ កាាយជាដផ្នកននកំណត់ត្តាសាធារណៈ។ ព័ត៌មានផ្លាល់ខែួនរបស់អនក នឹ្មិនបានច្វើជាសាធារណៈ ឬបានដចកោយ ជាមួយអនកណាចឡើយ។

ចតខើ អា្ញំ ចចត្បើ Draw My CA Community ចែើមប្ បី ច្កើតមតិ ដែលខ្ញំច្់បញ្នជូ ចៅ នីតវិិ្ដីប្ដចកមណលឌ តបំ នឬ់ ចទ?

DrawMyCACommunityអាចបានចត្បើចែើមប្ីបច្កើតមតិសំរាប់យុតាា្ិការណាមួយកនញ្រែឋកាលី វ័រនីញា៉ា។ ដតយ៉ា្ណាមិញ Draw My CA Community អាចបានចត្បើចែើម្បីបញ្ជូនមតិ ចោយផ្លាល់ ចៅនីតិវិ្ីដប្ដចកមណឌល ទូទំ្រែឋកាលី វ័រនីញា៉ាដតប៉ែុចណាណុះ។

អនកអាចចត្បើឧបករណ៍ចនុះចែើម្បបីច្កើតការពណ៌នាសគមន៍និ្ដផ្នទីចែើមប្ីបញ្ជូនចៅនីតិវិ្ីដប្ដចកមណឌលខុសៗគ្នា ែូចជា ការគូរសាថ្មីនូវត្កុមត្បឹក្ាត្កុ្ កនញ្តំបន់របស់អនក។ មុននឹ្អនកច្វើែូចោាុះ សូមដែកចមើលថាចតើចគមាន ឧបករណ៍ ការបច្កើតស គមន៍របស់ខែួនចគឬអត់។ចបើសិនអនកចត្បើDrawMyCACommunityចែើម្បីបច្កើតមតិសំរាប់នីតិវិ្ី ដប្ដចកមណឌលតំបន់មួយសូមច្វើតាម ំហានទំ្ចនុះ៖

 • 「បំចពញការរំលឹកកនញ្ដផ្នក“ពណ៌នាស គមន៍របស់អនក”។សូមកំណត់ថាការត្បឹ្ដត្ប្ដប្ដចកមណឌល តំបន់របស់អនក អាចនឹ្សួររកពត័ ៌មាន ខុសគ្នាពីអវីៗដែលបានចសនើ ចោយការរំលឹកទំ្ចនុះ។
 • បច្កើតដផ្នទីននស គមន៍របសអ់នក។
 • ចុច “សន្សំ”។ ចបើសិនអនកចត្បើ Draw My CA Community ជាច្្ៀវ អនកនឹ្បានរំលឹក ឲយ្ ឡញកចូល ឬបច្កើតគណនីមួយ។ រួចមក អនកនឹ្បាននាំចៅទំព័រ ដផ្នទីរបស់ខ្ញំ។
 • ចុចមាតិកា ចៅខា្ចលើ ត្ ុ្ខា្សាាំននស្រសគីន និ្ចត្ ើស “នាំចចញ”។
 • ទញយកឯកសារ ដែលទក់ទ្ជាមួយមតិរបស់អនក និ្បញ្ជូនឯកសារទំ្ចនាុះ ចៅនីតិវិ្ីដប្ដចកមណឌល តំបន់របស់អនក។
 • ឯកសារដែលបានទញយក គឺមានផ្នត់មួយដែលរួបញ្ចូលគ្នា និ្រួមទំ្ PDF ននដផ្នទីរបស់អកន ដែលបានបញ្ជូនមក ត្ពមទំ្ឯកសារ GIS ដែលអាចនាំចូលចៅកនញ្សុសដវរ GIS បានតាមចិតេរបស់អនក។

ឯកសារ

 • មគ្គុទ្ទេសក៏អ្នកប្រើ

អំពី

 • ឃ្លាំងទិន្នន័យទូទាំងរដ្ឋ
 • គណៈកម្មការពលរដ្ឋបែងចែកមណ្ឌល រដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា

ការពិត