រដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា ត្រូវការជំនួយពីអ្នក!

គណៈកម្មការពលរដ្ឋបែងចែកមណ្ឌល រដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា កំពុងតែប្រមូលព័ត៌មាន អំពីសហគមន៍ទាំងអស់ នៅពាសពេញរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា ហើយនឹងប្រើព័ត៌មាននេះ ដើម្បីជួយបង្កើតមណ្ឌលបោះឆ្នោតថ្មីទូទាំងរដ្ឋ របស់រដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា។

ប្រាប់គណៈកម្មការ អំពីសហគមន៍របស់អ្នក នៅថ្ងៃនេះ៖


ស្វែងយល់ថែមទៀត អំពីការងាររបស់គណៈកម្មការ 

អំពីនីតិវិធីការបែងចែកមណ្ឌល របស់រដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា

គណៈកម្មការពលរដ្ឋបែងចែកមណ្ឌល រដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា នឹងបង្កើតមណ្ឌលបោះឆ្នោតថ្មី សំរាប់សភារដ្ឋ, ព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ, សភាជាតិ របស់រដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា, និងគណៈសមភាពមណ្ឌល។ នីតិវិធីនៃការបង្កើតមណ្ឌលថ្មី កើតឡើងរៀងរាល់ 10 ឆ្នាំ ហើយវាត្រូវបានហៅថា ការបែងចែកមណ្ឌល។

ប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងមណ្ឌលនិមួយៗ នឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបេក្ខជន ដើម្បីតំណាងគេ។ បេក្ខជននិមួយៗ នឹងត្រូវរស់នៅក្នុងមណ្ឌល ដែលគេឈរឈ្មោះសំរាប់ការិយាល័យ ក្នុងមណ្ឌលនោះ។

ប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងមណ្ឌលនិមួយៗ នឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបេក្ខជន ដើម្បីតំណាងគេ។ បេក្ខជននិមួយៗ នឹងត្រូវរស់នៅក្នុងមណ្ឌល ដែលគេឈរឈ្មោះសំរាប់ការិយាល័យ ក្នុងមណ្ឌលនោះ។

នៅពេលសហគមន៍ត្រូវបានរក្សាឲ្យនៅជាមួយគ្នា នៅក្នុងមណ្ឌល គេអាចនឹងមានឱកាសល្អជាង ដើម្បីជ្រើសរើសបេក្ខជន ដែលនឹងតំណាងឲ្យសេចក្ដីត្រូវការរបស់គេ។

ស្វែងយល់ថែមទៀត អំពីនីតិវិធីការបែងចែកមណ្ឌល របស់រដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា នៅទីនេះ https://www.wedrawthelinesca.org

តើហេតុអ្វីអ្នកគួរតែចូលរួម?

យើងត្រូវការមតិរបស់អ្នក ដើម្បី៖

  • ធ្វើឲ្យប្រាកដ ថាគណៈកម្មការស្គាល់សហគមន៍របស់អ្នក។ ដើម្បីរក្សាសហគមន៍របស់អ្នក ឲ្យនៅជាមួយគ្នា នៅក្នុងមណ្ឌលថ្មីរបស់រដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា គណៈកម្មការត្រូវដឹងជាមុន ថាវាមានស្រាប់ហើយ ហើយវានៅឯណា!
  • ធ្វើឲ្យសហគមន៍របស់អ្នកមានសំឡេង និងធ្វើឲ្យប្រាកដ ថាវាមានឱកាសស្មើគ្នា ចំពោះនីតិវិធីនយោបាយ។
  • ជួយមណ្ឌលថ្មីឲ្យមានរាងរៅ ដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យសហគមន៍របស់អ្នក ដើម្បីជ្រើសរើសបេក្ខជន ដែលតំណាងផលប្រយោជន៍របស់អ្នក ទៅលើបញ្ហាដែលសំខាន់ដល់សហគមន៍របស់អ្នក។

គ្រប់ៗគ្នានៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា ត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួម។