คําถํามทพ่ีบบอ่ย

ฉนัจะสรํา้งบญัชผีใู้ชไ้ดอ้ยํา่งไร

 1. ในการสรา้ งบัญชี คลกิ ทล่ี งิ ก์ “Sign up here (ลงทะเบยี นทน่ี ่ี)” ทอี่ ยใู่ นจอภาพลงชอ่ื เขา้ ใช ้
 2. กรอกขอ้ มลู ในฟิลดช์ อ่ื นามสกลุ อเี มล ชอ่ื ผใู้ ช้และรหัสผา่ น ในแบบฟอรม์
 3. ตรวจดกู ลอ่ งอเี มลขาเขา้ เพอ่ื หาอเี มลทม่ี หี ัวเรอื่ งวา่ “Verify Your Account (ยนืยันบัญชผีใู้ชข้องคณุ)”ซงึ่มาจาก no-reply@drawmycacommunity.org. หากคณุไมพ่บอเีมลดังกลา่วขอใหต้รวจดใูนโฟลเดอรส์แปมหรอืโปรโมชน่ั
 4. ปฏบิัตติามคาแนะนาในอเีมลนี้เพอื่ยนืยันทอี่ยอู่เีมลของคณุผา่นทางลงิกท์ใ่ีหน้ัน้
 5. เมอ่ื บัญชผี ใู ้ ชข้ องคณุ ไดร้ บั การยนื ยันแลว้ คณุ จะสามารถบันทกึ งานฉบับรา่ งของคณุ เอาไว ้ และอา่นขอ้มลูทัง้หมดเกยี่วกบัชมุชนซง่ึคณุไดเ้ขยีนและสง่ถงึคณะกรรมการพจิารณาการกา หนดเขตเลอื กตัง้ ใหมส่ าหรับประชาชนในรัฐแคลฟิ อรเ์ นียแลว้

ฉนัไมพ่บอเีมลยนืยนับญัชผีใู ้ชข้องฉนัฉนัควรท ําอย ํา่งไร

อเีมลยนืยันบัญชผีใู้ชจ้ากDrawMyCACommunity(วําดชุมชนแคลฟิอรเ์นยีของฉนั) อาจเขา้ไปอยใู่นโฟลเดอรส์แปมโปรโมชน่ั หรอืโฟลเดอรอ์นื่ ๆในบัญชอีเีมลของคณุ โปรดตรวจดวูา่อเีมลดังกลา่วอยใู่นโฟลเดอรใ์ดหรอืไมน่อกกลอ่งอเีมลขาเขา้หลักของคณุ คณุ ยังสามารถลองคน้ หาอเี มลยนื ยันบัญชผี ใู ้ ชใ้ นบัญชอี เี มลของคณุ ไดด้ ว้ ย โดยใชค้ าคน้ วา่ "no-reply@drawmycacommunity.org."

กํารลงชอื่ เขํา้ ใชก้ บั กํารใชเ้ ว็บไซตน์ ใ้ี นฐํานะแขกมคี วํามแตกตํา่ งกนั อยํา่ งไร

การสรา้ งบัญชผี ใู ้ ชใ้ น Draw My CA Community ทาใหค้ ณุ สามารถบันทกึ ขอ้ มลู เกย่ี วกบั ชมุ ชนซง่ึ คณุ ไดเ้ขยี นคา้ งไวเ้อาไวเ้ป็นฉบับรา่ งได้ เพอื่กลับมาทาตอ่ภายหลงันอกจากนี้ยังจะทาใหค้ณุไดร้ับอเีมลแจง้ใหท้ราบ หลังจากทคี่ ณุ ไดส้ ง่ ขอ้ มลู เกยี่ วกบั ชมุ ชนของคณุ แลว้ ในฐานะผใู้ ชท้ เี่ ป็นแขก แมค้ ณุ จะสามารถสรา้ งและสง่ ขอ้ มลู ชมุ ชนของคณุ ใน Draw My CA Communityไดก้็ตามแตค่ณุจะไมส่ามารถบันทกึงานของคณุเอาไวเ้ป็นฉบับรา่งได้

ฉนั จะใช้ Draw My CA Community บนสมํารท์โฟนหรอืแท็บเล็ตของฉนัไดห้รอืไม่

ได้DrawMyCACommunityทางานบนอปุกรณ์มอืถอืได้หากเป็นไปได้ เราขอแนะนาใหค้ ณุ ใชเ้ว็บไซตน์ ้ีในคอมพวิ เตอร์ เพอื่ ใหง้ า่ ยตอ่ การไปยังหนา้ ตา่ ง ๆ ในเว็บไซต์ การดรู ายละเอยี ด และใชง้ านแผนที่

ฉนั ควรใชเ้ว็บเบรําวเ์ซอรอ์ ะไรเมอ่ื ใช้ Draw My CA Community

ในการใช ้ Draw My CA Community คณุ สามารถใชเ้ ว็บเบราวเ์ ซอรใ์ ดก็ไดท้ ใี่ ชก้ นั โดยทั่วไป เราขอแนะนาใหใ้ช้Chromeเพอ่ื ใหใ้ชง้านไดด้ทีสี่ดุค

ฉนัจะหําขอ้มลูเพมิ่เตมิเกยี่วกบักํารกําหนดเขตเลอืกตงั้ใหมใ่นรฐัแคลฟิอรเ์นี ยไดจ้ํากทใี่ด

โปรดไปที่ https://www.wedrawthelinesca.org/ เพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะกรรมการพิจารณาการกำหนดเขตเลือกตั้งใหม่สำหรับประชาชนในรัฐแคลิฟอร์เนีย และกระบวนการกำหนดเขตเลือกตั้งใหม่ทั่วทั้งรัฐของรัฐแคลิฟอร์เนีย

ฉันจะเสนอคำแนะนำเกี่ยวกับชุมชนแก่คณะกรรมการฯ โดยไม่ต้องวาดแผนที่ได้หรือไม่

Draw My CA Community กำหนดให้คุณต้องวาดแผนที่ด้วย จึงจะสามารถเสนอคำแนะนำของคุณได้ อย่างไรก็ตาม Draw My CA Community ไม่ได้เป็นเพียงวิธีเดียวที่คุณจะสามารถใช้เพื่อเสนอคำแนะนำเกี่ยวกับชุมชนของคุณถึงคณะกรรมการพิจารณาการกำหนดเขตเลือกตั้งใหม่สำหรับประชาชนในรัฐแคลิฟอร์เนีย คุณสามารถส่งคำแนะนำของคุณถึงคณะกรรมการฯ ที่ votersfirstact@crc.ca.gov ได้ด้วย ในระหว่างกระบวนการลากเส้นแบ่งเขตการเลือกตั้งใหม่ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาคำแนะนำทั้งหมดที่ได้รับ โดยไม่คำนึงว่าได้รับคำแนะนำเหล่านั้นมาอย่างไร

ฉันจะเปลี่ยนภาษาที่ใช้ในเว็บไซต์นั้นได้อย่างไร

คุณสามารถเปลี่ยนภาษาในเว็บไซต์นั้นได้ตลอดเวลา ใน Welcome Page (หน้าต้อนรับ) คุณสามารถเปลี่ยนภาษาได้โดยการคลิกที่เมนู “Languages (ภาษา)” ที่มุมบนซ้ายของหน้าต่าง

Change the language using the site

เมื่อคุณเริ่มทำงานในนั้นแล้ว คุณยังสามารถเปลี่ยนภาษาได้จากหน้าหลักของ Draw My CA Community ด้วย โดยการคลิกที่เมนู “Languages (ภาษา)” ที่มุมบนซ้ายของจอภาพ และเลือกภาษาที่คุณต้องการจากรายการเลือกแบบดึงลง

Change the language using the site

ฉันควรบรรยายเกี่ยวกับชุมชนของฉันอย่างไร

พยายามบรรยายชุมชนของคุณในลักษณะที่จะช่วยให้คณะกรรมการฯ เข้าใจได้ว่าใครบ้างที่อยู่ในชุมชนของคุณ และอะไรบ้างที่สำคัญต่อคุณ


คณะกรรมการฯ จำเป็นต้องทราบสามสิ่งสำคัญต่อไปนี้จากคุณเกี่ยวกับชุมชนของคุณ:

 • ความสนใจทางเศรษฐกิจและสังคมที่เชื่อมโยงชุมชนของคุณไว้ด้วยกัน
 • เหตุผลที่ควรรักษาชุมชนของคุณเอาไว้ด้วยกันเหมือนเดิม เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและประสิทธิภาพในการเลือกผู้แทน
 • ที่ตั้งของชุมชนของคุณ

หากคุณยังไม่ทราบว่าจะบรรยายชุมชนของคุณอย่างไรดี เราขอแนะนำให้คุณคิดถึงคำถามต่อไปนี้:

 • ชุมชนของฉันแตกต่างจากพื้นที่ใกล้เคียงอย่างไร
 • อะไรที่มีความสำคัญต่อชุมชนของฉัน แต่ไม่ค่อยสำคัญต่อผู้ที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในชุมชนของฉัน

แม้ชุมชนของคุณจะสามารถอยู่บนพื้นฐานของความสนใจร่วมกันในเรื่องใดก็ตามได้เกือบทุกเรื่อง แต่คุณจะใช้ความสัมพันธ์ที่ชุมชนมีต่อพรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดก็ตามมาเป็นตัวกำหนดชุมชนของคุณไม่ได้


หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดดู วิดีโอสอนการใช้งานเกี่ยวกับหัวข้อนี้

Drawing Layer (เลเยอร์หรือชั้นวาด) คืออะไร

Draw My CA Community มีเลเยอร์สำหรับวาดทั้งหมดห้าชั้น แต่ละเลเยอร์จะแสดงรายละเอียดของรูปทรงที่ประกอบขึ้นเป็นเลเยอร์นั้นในระดับที่ต่างกัน เลเยอร์ที่แสดงบนแผนที่ในขณะใดขณะหนึ่งเป็นเลเยอร์ที่คุณสามารถใช้ในการวาดตำแหน่งที่ตั้งของชุมชนของคุณ โดยใช้เครื่องมือสำหรับวาด ในขณะใดขณะหนึ่งจะมีเพียงหนึ่งเลเยอร์เท่านั้นที่ปรากฏขึ้นบนแผนที่ ในส่วน Drawing Layer (เลเยอร์หรือชั้นวาด) ใต้ “Draw Your Community (วาดชุมชนของคุณ)” คุณสามารถดูได้ว่าคุณกำลังเห็นเลเยอร์ใดอยู่

what is drawing layer

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดดู วิดีโอสอนการใช้งานเกี่ยวกับหัวข้อนี้

ฉันจะเลือกเลเยอร์อย่างไร

โดยปริยาย แผนที่จะเปลี่ยนไปมาเองโดยอัตโนมัติระหว่างเลเยอร์ต่าง ๆ ตามระดับการย่อหรือขยายภาพของคุณ ขณะที่คุณซูมเข้าไปในแผนที่นั้น เลเยอร์จะเปลี่ยนเองโดยอัตโนมัติเพื่อแสดงให้เห็นรายละเอียดมากขึ้น ขณะที่คุณซูมออกมาจากแผนที่นั้น เลเยอร์ก็จะเปลี่ยนเพื่อแสดงรายละเอียดน้อยลง


หากคุณต้องการใช้เลเยอร์ใดโดยเฉพาะ แต่เลเยอร์นั้นไม่ปรากฏบนแผนที่เองโดยปริยาย เพราะระดับการซูมของคุณ ขอให้คลิกรายการเลือกแบบดึงลงของ Choose Drawing Layer (เลือกเลเยอร์) ที่อยู่ใต้ป้ายชื่อเลเยอร์นั้น จากนั้น เลือกเลเยอร์ที่คุณต้องการใช้ และคุณจะสามารถใช้เลเยอร์ที่คุณเลือกในระดับการซูมที่เหมาะสมกับงานของคุณได้

choose drawing layer

ตัวอย่างเช่น หากเลเยอร์นั้นแสดงเมืองใหญ่และเมืองเล็ก และคุณต้องการใส่เคาน์ตีลงไปในแผนที่ของคุณ แต่ไม่ต้องการซูมออกมาจากภาพที่คุณเห็นอยู่ คุณสามารถเลือก “เคาน์ตี” จากรายการเลือกแบบดึงลงของ Choose Drawing Layer (เลือกเลเยอร์) แทนที่จะต้องซูมออกมาจากแผนที่นั้น เมื่อคุณเลือก “เคาน์ตี” เป็นเลเยอร์ของคุณแล้ว คุณจะสามารถใส่เคาน์ตีลงในแผนที่ของคุณได้


หากต้องการเปลี่ยนกลับไปให้ระดับการซูมเป็นตัวควบคุมเลเยอร์โดยอัตโนมัติอีกครั้ง คลิกที่ “Default (ค่าเริ่มต้น)” ในรายการเลือกแบบดึงลงของ Drawing Layer (เลเยอร์หรือชั้นวาด)


หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดดู วิดีโอสอนการใช้งานเกี่ยวกับหัวข้อนี้

ฉันจะใช้เครื่องมือสำหรับวาดเพื่อสร้างแผนที่ได้อย่างไร

 • เพิ่มโดยการคลิก: หากต้องการเพิ่มพื้นที่ลงในชุมชนของคุณ คลิกที่รูปทรงต่าง ๆ ที่อยู่ใน Drawing Layer (เลเยอร์หรือชั้นวาด)
 • Add by Clicking
 • เพิ่มโดยใช้สี่เหลี่ยมมุมฉาก: คลิกและลากข้ามแผนที่
 • Add by Rectangle
 • เพิ่มโดยการวาดเส้นอิสระ: คลิกและวาดรูปทรงอะไรก็ได้ด้วยตนเองบนแผนที่ อย่าวาดในลักษณะที่ทำให้เกิดรูปทรงมากกว่าหนึ่งรูป เช่น รูปทรงเลข 8
 • Add by Freehand
 • ลบพื้นที่: หากต้องการลบพื้นที่ออกจากแผนที่ คลิกที่รูปทรงแต่ละอัน หรือคลิกพร้อมกับลากข้ามพื้นที่
 • Remove Area
 • เลิกทำ/ทำซ้ำ: ยกเลิกการแก้ไขที่เพิ่งทำกับแผนที่ของคุณ หรือทำซ้ำอีก
 • Undo/Redo

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดดู วิดีโอสอนการใช้งานเกี่ยวกับหัวข้อนี้

หากในตอนแรกฉันเริ่มให้คำแนะนำเกี่ยวกับชุมชนของฉันในฐานะผู้ใช้ที่เป็นแขก แต่ต่อมาต้องการบันทึกสิ่งที่ฉันทำเอาไว้เป็นฉบับร่าง ฉันควรทำอย่างไร

หากคุณเริ่มใช้ Draw My CA Community ในฐานะแขก และต่อมาต้องการบันทึกสิ่งที่คุณทำเอาไว้ คุณสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้ขึ้นมาได้ และลงชื่อเข้าใช้หลังจากที่คุณได้เริ่มวาดชุมชนของคุณแล้ว คลิก “Save (บันทึก)” และปฏิบัติตามคำแนะนำในการสร้างบัญชีผู้ใช้

ฉันจะบันทึกงานของฉันเป็นฉบับร่างได้อย่างไร

คุณต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ จึงจะสามารถบันทึกงานของคุณเป็นฉบับร่างได้ หากคุณกำลังใช้ Draw My CA Community ในฐานะแขก เมื่อคุณพยายามบันทึกงานของคุณ คุณจะได้รับการขอให้ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชีผู้ใช้ขึ้นมา

 1. เมื่อใดก็ตามในระหว่างการแก้ไขแผนที่ คลิกปุ่ม “Save (บันทึก)” ที่มุมซ้ายล่างของจอภาพ
 2. Save your community
 3. คลิก “Yes, Save Draft (ใช่ บันทึกร่าง)” เพื่อบันทึกงานของคุณ
 4. เมื่อเสร็จการบันทึกแล้ว จะมีกล่องข้อความยืนยันปรากฏขึ้น
 5. คุณจะได้รับการนำไปที่หน้า “My Maps (แผนที่ของฉัน)” และงานฉบับร่างของคุณจะปรากฏขึ้นในส่วน “Drafts (ร่าง)”

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดดู วิดีโอสอนการใช้งานเกี่ยวกับหัวข้อนี้

ฉันจะแก้ไขงานฉบับร่างได้อย่างไร

หลังจากลงชื่อเข้าใช้หรือบันทึกงานฉบับร่างไว้แล้ว ระบบจะนำคุณไปที่หน้า “My Maps (แผนที่ของฉัน)” ซึ่งเป็นที่ที่คุณจะค้นหารายการงานฉบับร่างทั้งหมดที่คุณได้บันทึกไว้และงานทั้งหมดที่คุณได้ส่งไปแล้ว เมื่อคุณคลิกที่งานฉบับร่างหรืองานที่ส่งไปแล้ว แผนที่ของชุมชนนั้นจะปรากฏขึ้นบนจอภาพ หากต้องการแก้ไขงานฉบับร่างชิ้นใด คลิกที่จุดสามจุดที่อยู่ถัดจากชื่อของงานฉบับร่างนั้น เลือก “Edit (แก้ไข)” เพื่อทำงานชิ้นนั้นต่อไป

edit a draft

ฉันจะแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนของฉันได้หรือไม่หลังจากที่ส่งไปแล้ว

เมื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนของคุณไปยังคณะกรรมการฯ แล้ว คุณจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลนั้นได้

ฉันจะส่งคำแนะนำเกี่ยวกับชุมชนของฉันถึงคณะกรรมการพิจารณาการกำหนดเขตเลือกตั้งใหม่สำหรับประชาชนในรัฐแคลิฟอร์เนียได้อย่างไร

เมื่อคุณพร้อมแล้วที่จะส่งรายละเอียดและแผนที่ชุมชนของคุณถึงคณะกรรมการพิจารณาการกำหนดเขตเลือกตั้งใหม่สำหรับประชาชนในรัฐแคลิฟอร์เนีย คลิกปุ่ม “Submit (ส่ง)” ที่มุมซ้ายล่างของจอภาพ คุณจะมีโอกาสเป็นครั้งสุดท้ายที่จะตรวจทานงานของคุณก่อนที่จะส่งไปถึงคณะกรรมการฯ

หมายเหตุ: เมื่อส่งคำแนะนำเกี่ยวกับชุมชนของคุณไปยังคณะกรรมการฯ แล้ว คุณจะไม่สามารถยกเลิกการส่งนั้นได้ คุณจะไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดและแผนที่ชุมชนของคุณได้อีก

Submit your community

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดดู วิดีโอสอนการใช้งานเกี่ยวกับหัวข้อนี้

จะเกิดอะไรขึ้นกับคำแนะนำเกี่ยวกับชุมชนที่ฉันส่งไป

คำแนะนำของคุณจะได้รับการส่งโดยตรงถึงคณะกรรมการพิจารณาการกำหนดเขตเลือกตั้งใหม่สำหรับประชาชนในรัฐแคลิฟอร์เนีย คณะกรรมการฯ จะอ่านรายละเอียดและแผนที่ชุมชนของคุณ และจะพยายามรักษาชุมชนของคุณทั้งหมดเอาไว้เท่าที่จะเป็นไปได้ เมื่อทำการกำหนดเขตใหม่


อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการกำหนดเขตเลือกตั้งใหม่ได้ ที่นี่.

คำแนะนำเกี่ยวกับชุมชนที่ฉันส่งไปแล้วจะได้รับการเปิดเผยให้สาธารณชนทราบหรือไม่

คำแนะนำทั้งหมดที่ส่งถึงคณะกรรมการพิจารณาการกำหนดเขตเลือกตั้งใหม่สำหรับประชาชนในรัฐแคลิฟอร์เนียจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกสาธารณะ จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณหรือส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่น

ฉันจะใช้ Draw My CA Community เพื่อจัดทำคำแนะนำที่ฉันต้องการส่งถึงกระบวนการกำหนดเขตใหม่ในท้องที่ได้หรือไม่

คุณสามารถใช้ Draw My CA Community เพื่อจัดทำคำแนะนำสำหรับเขตใดก็ได้ในรัฐแคลิฟอร์เนีย อย่างไรก็ตาม เฉพาะ Draw My CA Community เท่านั้นที่จะสามารถส่งคำแนะนำโดยตรงไปยังกระบวนการกำหนดเขตเลือกตั้งใหม่ทั่วรัฐของรัฐแคลิฟอร์เนียได้

คุณสามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่อจัดทำรายละเอียดพร้อมแผนที่ชุมชน เพื่อส่งถึงกระบวนการกำหนดเขตเลือกตั้งใหม่กระบวนการอื่นได้ เช่น การลากเส้นแบ่งเขตใหม่สำหรับเขตสภาเมืองของคุณ ก่อนที่คุณจะทำเช่นนั้น โปรดสอบถามว่าเมืองของคุณมีเครื่องมือการจัดทำคำแนะนำเกี่ยวกับชุมชนเป็นของตนเองหรือไม่ หากคุณใช้ Draw My CA Community เพื่อจัดทำคำแนะนำสำหรับกระบวนการกำหนดเขตเลือกตั้งใหม่ของท้องที่ โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:

 • กรอกข้อความตามที่ขอในส่วน “Describe your community (บรรยายเกี่ยวกับชุมชนของคุณ)” โปรดทราบว่าการกำหนดเขตเลือกตั้งใหม่ในท้องที่ของคุณอาจต้องการข้อมูลที่แตกต่างไปจากที่ขอในส่วนนี้
 • สร้างแผนที่ชุมชนของคุณขึ้นมา
 • คลิก “Save (บันทึก)” หากคุณกำลังใช้ Draw My CA Community ในฐานะแขก คุณจะได้รับการขอให้ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชีผู้ใช้ขึ้นมา จากนั้น ระบบจะนำคุณไปที่หน้า My Maps (แผนที่ของฉัน)
 • คลิกเมนูที่มุมของบนของจอภาพ และเลือก “Export (ส่งออก)”
 • ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับคำแนะนำของคุณ และส่งไฟล์เหล่านั้นถึงกระบวนการกำหนดเขตเลือกตั้งใหม่ของท้องที่ของคุณ
 • ไฟล์ที่ดาวน์โหลดจะอยู่ในโฟลเดอร์บีบอัด และมีแผนที่ชุมชนของคุณที่คุณส่งไปแล้วในรูปไฟล์ PDF อยู่ด้วย ตลอดจนไฟล์ GIS ที่สามารถนำเข้าไปในซอฟต์แวร์ GIS ที่คุณต้องการได้

เอกสารประกอบ

 • คู่มือการใช้

เกี่ยวกับ

 • Statewide Database (ฐานข้อมูลทั่วรัฐ)
 • คณะกรรมการพิจารณาการกำหนดเขตเลือกตั้งใหม่สำหรับประชาชนในรัฐแคลิฟอร์เนีย (California Citizens Redistricting Commission)

คําถํามทพ่ีบบอ่ย