California cần quý vị trợ giúp!

Hội Đồng Công Dân Phân Chia Địa Hạt California đang thu thập dữ kiện về các cộng đồng trên khắp California, và sẽ sử dụng dữ kiện này để giúp thành lập các địa hạt bầu cử mới toàn tiểu bang của California.

Hãy cho Hội Đồng biết về cộng đồng của quý vị ngay hôm nay:


Hãy tìm hiểu thêm về công việc của Hội Đồng

Về Tiến Trình Phân Chia Địa Hạt của California

Hội Đồng Công Dân Phân Chia Địa Hạt California sẽ thành lập các địa hạt bầu cử mới cho Hạ Viện Tiểu Bang, Thượng Viện Tiểu Bang, Quốc Hội, và Ủy Ban Bình Quân Sinh Hoạt California. Tiến trình thành lập các địa hạt mới này diễn ra 10 năm một lần và được gọi là phân chia địa hạt.

Người dân sống trong mỗi địa hạt sẽ bỏ phiếu bầu cho các ứng cử viên để đại diện cho họ. Mỗi ứng cử viên sẽ phải sống trong địa hạt nơi họ ra tranh cử.

Khi Hội Đồng thành lập các địa hạt mới, họ phải theo đúng một số nguyên tắc hướng dẫn nào đó. Một trong các nguyên tắc này là tìm hiểu về các cộng đồng trên khắp California và giữ nguyên các cộng đồng đó với nhau trong các địa hạt mới khi có thể làm được.

Khi các cộng đồng được giữ lại với nhau trong các địa hạt, họ có cơ hội bầu được các ứng cử viên đại diện cho nhu cầu của họ hơn.

Tìm hiểu thêm về tiến trình phân chia địa hạt của California ở đây: https://www.wedrawthelinesca.org.

Tại sao quý vị nên tham gia?

Chúng tôi cần ý kiến của quý vị để:

  • Bảo đảm cho Hội Đồng biết về cộng đồng của mình. Để giữ nguyên cộng đồng quý vị với nhau trong các địa hạt mới của California, trước hết Hội Đồng cần biết là có cộng đồng đó và nằm ở đâu!
  • Giúp cộng đồng quý vị có tiếng nói và bảo đảm cho cộng đồng có quyền sử dụng bình đẳng tiến trình chính trị.
  • Góp phần thành lập các địa hạt mới để cho cộng đồng quý vị có cơ hội bầu các ứng cử viên đại diện cho quyền lợi của quý vị về các vấn đề quan trọng đối với cộng đồng quý vị.

Mọi người tại California đều được mời tham gia.