Các Thắc Mắc Thường Gặp

Làm thế nào để tôi mở một trương mục?

 1. Muốn mở một trương mục mới, hãy bấm vào đường nối “Ghi danh ở đây” (Sign up here) trên màn ảnh đăng nhập.
 2. Điền những ô ghi tên, họ, email, tên người sử dụng, và mật mã, trong mẫu đơn.
 3. Xem hộp thư đến của quý vị để tìm một email có tựa là “Chứng Thực Trương Mục Của Quý Vị” (Verify Your Account) (từ no-reply@drawmycacommunity.org. Nếu quý vị không thấy email chứng thực, hãy xem trong các hộp thư spam và quảng cáo.
 4. Làm theo chỉ dẫn trong email này để chứng thực địa chỉ email của quý vị qua đường nối trong đó.
 5. Sau khi chứng thực trương mục, quý vị sẽ có thể lưu lại bản thảo công việc của mình và xem bất cứ ý kiến đóng góp cộng đồng nào quý vị đã nộp cho Hội Đồng Công Dân Phân Chia Địa Hạt California (California Citizens Redistricting Commission).

Tôi không thấy email chứng thực trương mục của mình – tôi nên làm gì?

Email chứng thực trương mục từ Draw My CA Community có thể nằm trong hộp thư spam, quảng cáo, hoặc các hộp thư khác trong trương mục email của quý vị. Xin xem email chứng thực có nằm trong bất cứ hộp thư nào ngoài hộp thư đến chính của quý vị hay không. Quý vị cũng có thể thử tìm trương mục email của mình cho "no-reply@drawmycacommunity.org."để tìm email chứng thực.

Khác biệt giữa đăng nhập và sử dụng website này trong cương vị khách là gì?

Mở một trương mục trên Draw My CA Community cho phép quý vị lưu lại ý kiến đóng góp cộng đồng làm bản thảo để trở lại tiếp tục sau. Ngoài ra, quý vị cũng sẽ nhận được email thông báo sau khi quý vị đã nộp ý kiến.

Tuy quý vị vẫn có thể đóng góp ý kiến trong Draw My CA Community trong cương vị khách sử dụng, quý vị sẽ không thể lưu lại công việc của mình làm bản thảo.

Tôi có thể sử dụng Draw My CA Community trên điện thoại tinh khôn hoặc bảng điện toán của tôi hay không?

Được, Draw My CA Community chạy trên các khí cụ di động. Nếu có thể được, chúng tôi đề nghị quý vị sử dụng máy điện toán để dễ sử dụng, xem chi tiết, và làm việc với bản đồ này.

Tôi nên dùng trình duyệt web nào để làm việc với Draw My CA Community?

Quý vị có thể sử dụng Draw My CA Community bằng bất cứ trình duyệt web tiêu chuẩn nào. Chúng tôi đề nghị sử dụng Chrome cho có hiệu quả nhất.

Tôi có thể tìm hiểu thêm về việc phân chia địa hạt của California hay không?

Xin đến https://www.wedrawthelinesca.org/ để tìm hiểu thêm về Hội Đồng Công Dân Phân Chia Địa Hạt California (California Citizens Redistricting Commission) và tiến trình phân chia địa hạt toàn tiểu bang của California.

Tôi có thể đóng góp ý kiến cho Hội Đồng mà không vẽ bản đồ hay không?

Draw My CA Community đòi hỏi quý vị phải vẽ bản đồ để nộp ý kiến đóng góp của mình. Tuy nhiên, Draw My CA Community không phải là cách duy nhất quý vị có thể đóng góp ý kiến cho Hội Đồng Công Dân Phân Chia Địa Hạt California (California Citizens Redistricting Commission). Quý vị có thể gửi email ý kiến đóng góp của quý vị cho Hội Đồng tại votersfirstact@crc.ca.gov Hội Đồng sẽ cứu xét tất cả mọi ý kiến đóng góp trong tiến trình vẽ đường biên, bất luận họ nhận ý kiến theo cách nào.

Làm thế nào để tôi có thể đổi ngôn ngữ tôi sử dụng trong website này?

Quý vị có thể đổi ngôn ngữ làm việc của mình bất cứ lúc nào. Ở Trang Chào Mừng, quý vị có thể đổi ngôn ngữ bằng cách bấm vào danh mục “Ngôn Ngữ” (Languages) ở góc trái trên đầu khung này.

Change the language using the site

Sau khi quý vị bắt đầu làm việc, quý vị cũng có thể đổi ngôn ngữ từ trang chính của Draw My CA Community bằng cách bấm vào danh mục “Ngôn Ngữ” (Languages) ở góc trái trên đầu khung này và chọn ngôn ngữ theo ý quý vị trong danh mục hạ xuống.

Change the language using the site

Tôi nên miêu tả cộng đồng của tôi như thế nào?

Cố miêu tả cộng đồng quý vị theo một cách giúp được cho Hội Đồng hiểu ai là một phần của cộng đồng quý vị và những gì quan trọng đối với quý vị.


Hội Đồng cần biết ba điểm chính từ quý vị về cộng đồng quý vị:

 • Các mối quan tâm chung về kinh tế và xã hội kết nối cộng đồng quý vị với nhau.
 • Tại sao cộng đồng quý vị nên được giữ lại chung với nhau để có đại diện công bằng và hiệu quả.
 • Cộng đồng quý vị ở đâu.

Nếu quý vị vẫn còn gặp khó khăn để miêu tả cộng đồng của mình, chúng tôi đề nghị quý vị nghĩ về các câu hỏi sau đây:

 • Có gì khác về cộng đồng của tôi so với những khu lân cận?
 • Có gì quan trọng đối với cộng đồng của tôi mà lại ít quan trọng hơn đối với những người không sống trong cộng đồng của tôi?

Tuy cộng đồng của quý vị có thể được dựa trên gần như bất cứ mối quan tâm chung nào, cộng đồng của quý vị không thể được nhận định theo mối liên hệ của cộng đồng với bất cứ chính đảng, ứng cử viên, hoặc người đương nhiệm nào.


Muốn được giúp thêm, xin xemvideo hướng dẫn của chúng tôi về đề tài này.

Lớp Vẽ là gì?

Draw My CA Community làm việc với năm Lớp Vẽ. Mỗi lớp cho thấy một cấp chi tiết khác nhau theo hình dạng của lớp đó. Lớp Vẽ hiện trên bản đồ vào bất cứ lúc nào là lớp mà quý vị có thể dùng để vẽ địa điểm cộng đồng của quý vị bằng cách sử dụng các dụng cụ vẽ. Mỗi lần chỉ có một Lớp Vẽ sẽ hiện trên bản đồ này, và quý vị có thể thấy lớp vẽ nào đang hiện trong phần Lớp Vẽ trong “Vẽ Cộng Đồng Quý Vị” (Draw Your Community).

what is drawing layer

Muốn được giúp thêm, xin xemvideo hướng dẫn của chúng tôi về đề tài này.

Tôi chọn một Lớp Vẽ bằng cách nào?

Theo mặc định, bản đồ này sẽ tự động đổi qua lại giữa Những Lớp Vẽ khác nhau tùy theo cấp phóng to của quý vị. Khi quý vị phóng to bản đồ, Lớp Vẽ sẽ tự động thay đổi để cho thấy thêm chi tiết. Khi quý vị thu nhỏ bản đồ, Lớp Vẽ sẽ thay đổi để cho thấy ít chi tiết hơn.


Nếu quý vị muốn dùng một Lớp Vẽ cụ thể, nhưng Lớp Vẽ đó lại không hiện trên bản đồ theo mặc định tùy theo cấp phóng to của quý vị, hãy bấm vào danh sách “Chọn Lớp Vẽ” (Choose Drawing Layer) trong khung hạ xuống bên dưới nhãn Lớp Vẽ. Chọn lớp quý vị muốn sử dụng. Bây giờ quý vị có thể sử dụng lớp vẽ mình chọn ở cấp phóng to thích hợp cho mình.

choose drawing layer

Thí dụ, nếu Lớp Vẽ đang cho thấy các thành phố và thị xã và quý vị muốn thêm một quận vào bản đồ của mình, nhưng không muốn ra khỏi cấp phóng hình đang xem, quý vị có thể chọn “Quận” (Counties) từ danh sách “Chọn Lớp Vẽ” (Choose Drawing Layer) trong khung hạ xuống thay vì thu nhỏ ra khỏi bản đồ. Sau khi quý vị chọn “Quận” (Counties) làm Lớp Vẽ của mình, quý vị sẽ có thể thêm một quận vào bản đồ của mình.


Muốn trở lại cho cấp phóng hình tự động kiểm soát Lớp Vẽ, bấm vào “Mặc Định” (Default) từ danh sách Lớp Vẽ trong khung hạ xuống.


Muốn được giúp thêm, xin xemvideo hướng dẫn của chúng tôi về đề tài này.

Tôi sử dụng Các Dụng Cụ Vẽ như thế nào để vẽ bản đồ?

 • Thêm Bằng Cách Bấm: Muốn thêm khu vực vào bản đồ cộng đồng quý vị, bấm vào mỗi hình dạng trong Lớp Vẽ.
 • Add by Clicking
 • Thêm Bằng Khung Chữ Nhật: Bấm và kéo chuột trên bản đồ.
 • Add by Rectangle
 • Thêm Bằng Cách Vẽ Tự Do: Bấm, và vẽ tự do bất cứ hình dạng nào trên bản đồ. Tránh vẽ thành nhiều hình dạng, chẳng hạn như số 8.
 • Add by Freehand
 • Gỡ Bỏ Khu Vực: Muốn gỡ bỏ khu vực khỏi bản đồ của quý vị, bấm vào từng hình dạng hoặc bấm và kéo qua một khu vực.
 • Remove Area
 • Hủy/Làm Lại: Hủy hoặc làm lại các thay đổi vừa qua trong bản đồ của quý vị.
 • Undo/Redo

Muốn được giúp thêm, xin xemvideo hướng dẫn của chúng tôi về đề tài này.

Nếu tôi bắt đầu làm việc để đóng góp ý kiến về cộng đồng trong cương vị khách sử dụng, nhưng sau đó muốn lưu lại công việc của tôi làm bản thảo thì sao?

Nếu quý vị bắt đầu sử dụng Draw My CA Community trong cương vị khách và quyết định muốn lưu lại công việc của mình, quý vị có thể mở một trương mục và đăng nhập sau khi quý vị đã bắt đầu vẽ cộng đồng của mình. Bấm vào “Lưu” (Save) rồi làm theo chỉ dẫn để mở một trương mục.

Tôi lưu lại bản thảo như thế nào?

Muốn lưu lại bản thảo, quý vị phải đăng nhập trương mục của mình. Nếu quý vị đang sử dụng Draw My CA Community trong cương vị khách, quý vị sẽ được nhắc đăng nhập hoặc mở một trương mục khi quý vị định lưu lại công việc của mình.

 1. Vào bất cứ lúc nào trong lúc sửa đổi bản đố, bấm vào nút “Lưu” (Save) ở góc trái dưới đáy màn ảnh.
 2. Save your community
 3. Bấm “Có, Lưu Bản Thảo” (Yes, Save Draft) để lưu lại công việc của quý vị.
 4. Sẽ hiện lên dòng tin xác nhận sau khi lưu xong.
 5. Quý vị sẽ được đưa đến trang “Các Bản Đồ Của Tôi” (My Maps) và bản thảo của quý vị sẽ hiện ra trong phần “Bản Thảo” (Drafts).

Muốn được giúp thêm, xin xemvideo hướng dẫn của chúng tôi về đề tài này.

Làm thế nào để tôi sửa đổi bản thảo?

Sau khi đăng nhập hoặc lưu bản thảo, quý vị sẽ được đưa đến trang “Các Bản Đồ Của Tôi” (My Maps), và ở đây quý vị sẽ thấy có danh sách tất cả các bản thảo và bản nộp đã lưu của quý vị. Khi quý vị bấm vào một bản thảo hoặc bản nộp, bản đồ cộng đồng đó sẽ hiện lên trên màn ảnh. Chọn “Sửa Đổi” (Edit) để tiếp tục làm việc về cộng đồng của mình.

edit a draft

Tôi có thể sửa đổi ý kiến đóng góp của tôi về cộng đồng sau khi nộp hay không?

Sau khi nộp ý kiến đóng góp về cộng đồng của quý vị cho Hội Đồng thì không thể thay đổi nữa.

Tôi nộp ý kiến đóng góp của tôi về cộng đồng cho Hội Đồng Công Dân Phân Chia Địa Hạt California (California Citizens Redistricting Commission) bằng cách nào?

Khi quý vị đã sẵn sàng để gửi bản miêu tả và bản đồ cộng đồng của quý vị cho Hội Đồng Công Dân Phân Chia Địa Hạt California (California Citizens Redistricting Commission), bấm vào nút “Nộp” (Submit) ở góc trái dưới đáy màn ảnh. Quý vị sẽ có một cơ hội cuối để xem lại công việc của mình trước khi gửi cho Hội Đồng.

Ghi Chú: Sau khi đã nộp ý kiến đóng góp về cộng đồng, hành động này sẽ không thể thay đổi được nữa. Quý vị sẽ không thể sửa đổi thêm bản miêu tả và bản đồ cộng đồng của mình.

Submit your community

Muốn được giúp thêm, xin xemvideo hướng dẫn của chúng tôi về đề tài này.

Sau khi tôi nộp bản đóng góp ý kiến của tôi thì sao?

Ý kiến đóng góp của quý vị sẽ được gửi trực tiếp đến Hội Đồng Công Dân Phân Chia Địa Hạt California (California Citizens Redistricting Commission). Hội Đồng sẽ xem xét bản miêu tả và bản đồ của cộng đồng quý vị và sẽ cố giữ nguyên cộng đồng của quý vị đến mức có thể làm được khi thành lập các địa hạt mới.


Tìm hiểu thêm về tiến trình phân chia địa hạt của California ở đây.

Phần đóng góp ý kiến về cộng đồng của tôi có được công bố sau khi tôi nộp không?

Tất cả mọi ý kiến đóng góp cho Hội Đồng đều trở thành một phần hồ sơ công cộng. Dữ kiện cá nhân của quý vị sẽ không được công bố hoặc tiết lộ cho bất cứ người nào khác.

Tôi có thể sử dụng Draw My CA Community để lập ý kiến đóng góp tôi muốn nộp cho một tiến trình phân chia địa hạt địa phương hay không?

Draw My CA Community có thể được sử dụng để lập ý kiến đóng góp cho bất cứ địa phận thẩm quyền nào tại California. Tuy nhiên, Draw My CA Community chỉ có thể được sử dụng để nộp trực tiếp cho tiến trình phân chia địa hạt toàn tiểu bang của California.

Quý vị có thể sử dụng dụng cụ này để lập bản miêu tả và bản đồ cộng đồng để nộp cho một tiến trình phân chia địa hạt khác, chẳng hạn như vẽ lại các địa hạt hội đồng thành phố địa phương của quý vị. Trước khi làm thế, xin xem lại xem họ có dụng cụ lập ý kiến đóng góp cộng đồng của riêng họ hay không. Nếu quý vị đang sử dụng Draw My CA Community để lập ý kiến đóng góp cho một tiến trình phân chia địa hạt địa phương, xin theo những bước sau đây:

 • Điền những dữ kiện được hỏi trong phần out “Miêu tả cộng đồng quý vị” (Describe your community). Xin lưu ý là nỗ lực phân chia địa hạt tại địa phương của quý vị có thể hỏi các dữ kiện khác hơn những dữ kiện được hỏi ở đây.
 • Vẽ bản đồ cộng đồng quý vị.
 • Bấm “Lưu” (Save). Nếu quý vị đang sử dụng Draw My CA Community trong cương vị khách, quý vị sẽ được nhắc đăng nhập hoặc mở một trương mục. Sau đó quý vị sẽ được đưa đến trang “Các Bản Đồ Của Tôi” (My Maps).
 • Bấm vào “Danh Mục” (Menu) ở góc phải trên đầu màn ảnh, và chọn “Đổi Dạng” (Export)
 • Lấy xuống các hồ sơ thuộc phần đóng góp ý kiến của quý vị và nộp các hồ sơ đó cho tiến trình phân chia địa hạt địa phương của quý vị.
 • Các hồ sơ được lấy xuống này nằm trong một tập zip, và có bản PDF của bản đồ đã nộp, cũng như các hồ sơ GIS có thể được đưa vào chương trình GIS quý vị chọn.

Tài liệu

 • Hướng Dẫn cho Người Sử Dụng

Về

 • Bộ Lưu Dữ Kiện Toàn Tiểu Bang
 • Hội Đồng Công Dân Phân Chia Địa Hạt California

Các Thắc Mắc Thường Gặp