کالیفرنیا به کمک شما نیاز دارد!

کمیسیون ناحیه‌بندی مجدد شهروندان کالیفرنیا در حال جمع‌آوری اطلاعات در مورد جوامع سراسر کالیفرنیا است و از این اطلاعات برای ایجاد نواحی انتخاباتی جدید ایالت کالیفرنیا استفاده خواهد کرد.

همین امروز درباره جامعه خود به کمیسیون اطلاعات ارائه دهید:

ترسیم جامعه من در کالیفرنیا

درباره کار کمیسیون اطلاعات بیشتری کسب کنید

درباره فرآیند ناحیه‌بندی مجدد کالیفرنیا

کمیسیون ناحیه‌بندی مجدد شهروندان کالیفرنیا مناطق انتخاباتی جدیدی را برای نواحی مجمع ایالتی، سنای ایالتی، کنگره و شورای برابری کالیفرنیا ایجاد خواهد کرد. روند ایجاد نواحی جدید هر 10 سال یک بار اتفاق می‌افتد و ناحیه‌بندی مجدد نامیده می‌شود.

افرادی که در هر ناحیه زندگی می‌کنند با رأی دادن به کاندیداها، آنها را برای نمایندگی خود انتخاب می‌کنند. هر یک از کاندیداها باید در ناحیه‌ای که در آنجا کاندیدا می‌شود زندگی کند.

وقتی کمیسیون نواحی جدیدی را ایجاد می‌کند، باید از دستورالعمل‌های خاصی پیروی نماید. یکی از این دستورالعمل‌ها این است که لازم است در مورد جوامع سرتاسر کالیفرنیا اطلاعات کسب گردد و در صورت امکان در نواحی جدید جوامع در کنار هم باقی بمانند.

وقتی جوامع در نواحی در کنار هم باقی بمانند، ممکن است شانس بیشتری برای انتخاب کاندیداهایی داشته باشند که نماینده نیازهای آنها باشند.

از اینجا درباره فرآیند ناحیه‌بندی مجدد کالیفرنیا اطلاعات بیشتری کسب کنید: https://www.wedrawthelinesca.org.

چرا باید مشارکت کنید؟

ما برای انجام کارهای زیر به نظرات شما نیاز داریم:

  • اطمینان پیدا کردن از اینکه کمیسیون از جامعه شما اطلاع دارد. برای اینکه در نواحی جدید کالیفرنیا، بخش‌های جامعه شما در کنار هم نگهداشته شوند، ابتدا کمیسیون باید بداند که چنین جامعه‌ای وجود دارد و در کجا واقع شده است!
  • صدای جامعه خود باشید و اطمینان حاصل کنید که جامعه شما دسترسی برابری به روند سیاسی دارد.
  • به شکل‌دهی نواحی جدید کمک کنید تا جامعه شما فرصتی برای انتخاب کاندیداهایی را در اختیار داشته باشد که نماینده علایقتان درخصوص موضوعات مهم جامعه است.

از تمام ساکنان کالیفرنیا دعوت به مشارکت می‌شود.